About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 103 blog entries.

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2565

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)  และเข้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)   โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 1.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี 2565

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียด คณะ/สาขา ที่เปิดได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 อุตสากรรม ดังนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย

สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย วันที่ 24 กพ.65 สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา โดยมีร้อยตำรวจเอก ดำหริ จุติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยประธานชุมชนหมู่3 คณะกรรมการและชุมชนในหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ หมู่บ้านกรุงไทย และ ชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการน้ำเสียชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักถีงปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเสีย (คลองน้ำหู) ที่ทางสมาคมได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ โดยทีมวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านโมเดิร์นซีตี้ จังหวัดระยอง  

พิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษา

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ อบจ.ระยอง และ ม.บูรพา มูลนิธิตากสินระยอง สนับสนุนเด็กระยองศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65 สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายสรไนย เลิศอักษร ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน และ คณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน  ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2565 ร่วมกับ อบจ.ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิตากสินระยอง  นายสรไนย เลิศอักษร ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนมีแนวคิดที่จะดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง โดยเน้นเชิงรุกมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยแนวคิดดังกล่าว สมาคมเพื่อนชุมชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อันสูงสุดของคนในจังหวัดระยองและเป็นส่วนสําคัญที่จะผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทางด้านสาธารณสุขให้แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง ในความร่วมมือกับ อบจ.ระยอง และ ม.บูรพา ในการมอบทุนตลอดหลักสูตร (ตั้งแต่ปี 2564-2566) รวมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่

ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในพื้นที่

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในพื้นที่ 21 ธค. 64 สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้าร่วม โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและระดมความคิด เพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดระยองให้สอดคล้องกับสภาวปัจจุบันของจังหวัดและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อการยกระดับให้ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมจาก หน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 70 คน และได้รับเกียรติจาก ว่าร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการจัดทำแผนด้านอุตสาหกรรมฯ พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชนจัดโครงการเพื่อนชุมชน คนอาชีวะ CPA V-Camp#3

17 ธค.64 สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษา

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจชุมชนของโครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 1-7 กว่า 21 กลุ่ม ในหัวข้อ เพื่อนชุมชน-เตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนหัดขายของออนไลน์

สาขาสายอาชีพน่าเรียน จบมาแล้วปัง มีงานทำแน่นอน

เรียนจบแล้วจะไปเรียนต่อสาขาอะไร ? เป็นคำถามที่น้อง ๆ บางคนอาจจะมีคำตอบแล้ว แต่บางคนอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่สับสนกับตัวเองว่า ชอบอะไร ถนัดอะไร ในแต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร และแต่ละสาขาอาชีพที่อยากเรียนต้องไปเรียนที่สถาบันไหน และที่มากไปกว่านั้น ก็ต้องคิดเผื่อไปอีกว่า

11 ปี “สมาคมเพื่อนชุมชน” เดินหน้าสู่ระยองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม

11 ปี “สมาคมเพื่อนชุมชน” เดินหน้าสู่ระยองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ผนึกรัฐมุ่งพัฒนาเมืองอุตฯเชิงนิเวศ พร้อมเคียงข้างชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน “สมาคมเพื่อนชุมชน” ต้นแบบความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนระยองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมแต่งตั้ง นายกสมาคมเพื่อนชุมชนคนใหม่ “นายมงคล เฮงโรจนโสภณ” แทน นายวริทธิ์ นามวงษ์ ซึ่งครบวาระ ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน จะยังเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนในการนำจังหวัดระยองก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับสูงสุด และเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หนุนนโยบายรัฐลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ มุ่งยกระดับแก้ไขปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังพร้อมยกระดับความช่วยเหลือทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และในระยะฟื้นฟู สมาคมเพื่อนชุมชน หรือ CPA (Community Partnership Association) ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่มบริษัท ดาว(ประเทศไทย) จีพีเอสซี (เดิม คือ Glow) โดยปัจจุบัน มีสมาชิกสมทบอีก

ส่งมอบแผนฉุนเฉินโรงเรียน พื้นที่ทม. มาบตาพุด

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบแผนฉุนเฉินโรงเรียน พื้นที่ทม. มาบตาพุด (ตามมาตราการความปลอดภัยและการปฏิบัติในภาวะฉุนเฉินของสถานศึกษา ประจำปี 2564) ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยนางนภัส ทอมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อใช้สำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top