วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สมาคมเพื่อนชุมชน

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยมุ่งหวังให้ อุตสาหกรรม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และเติบโต ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน…

พันธกิจ

ยกระดับความเป็นอยู่ และ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการจากภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นแบบอย่างทีดีให้กับชุมชน พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเชิงนิเวศ โรงเรียนเชิงนิเวศ ศาสนสถานเชิงนิเวศ และ เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน (Green City) ต้นแบบในพื้นที่

ยกระดับสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนมาบตาพุดสู่เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ