โครงสร้างการบริหารงานสมาคมเพื่อนชุมชน

คณะทำงานปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เป็นการดูแลช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมด้วยกัน ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตราฐานอุตสาหกรรมในมาบตาพุด คอมเพล็กซ์ ให้มีมาตราฐานทัดเทียมกัน