📢 ไม่ได้เร่งนร้า พวกเรารออยู่📌
ทุนการศึกษาเพื่อนชุมชน ทั้ง 2 ประเภท เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้
✅ทุนระดับปริญญาตรี ปีที่ 13 จำนวน 40 ทุน (กรอกใบสมัครและส่งเอกสารผ่านระบบ)
ลิงก์รายละเอียด : https://www.community.or.th/blog/2023/03/02/020366/
✅ทุนระดับอาชีวศึกษา ปีที่ 5 จำนวน 45 ทุน (สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร และติดต่อพร้อมยื่นเอกสารที่อาจารย์แนะแนวของวิทยาลัย)
ลิ้งก์รายละเอียด : https://www.community.or.th/blog/2023/03/02/0203661/
ดาว์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/…/14vqUm4DsIPjKUh61lsZFt…/view
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามวันและเวลาทำการได้ที่
☎️ 038-685666 หรือ
📱 06-3772-0726 <พี่จิ๊ป>
อย่าลืมกดติดตามเพื่อติดตามข่าวสารสาระดีดี จากพวกเรา สมาคมเพื่อนชุมชน
💚บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี2566 ปีที่ 13

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดย
การสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัด
ของรัฐบาล

ลักษณะของทุนการศึกษา
เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวมจำนวน
ทุนทั้งสิ้น 40 ทุนต่อปี(ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียด คณะ/สาขา ที่เปิดได้รับทุนการศึกษา
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
– คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
– คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
– คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา
– สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ดังนี้
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
7. อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร
8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
9. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
10.อุตสาหกรรมดิจิทัล
11.อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
12.อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียน
ในจังหวัดระยองเท่านั้น
2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองไม่ต่ำกว่า 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาล ใน
คณะ และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสากรรมเป้าหมายของประเทศ (ตามรายละเอียดข้างต้น)
2. ผู้ขอรับทุนต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ “จิตอาสาในทัศนคติของข้าพเจ้า” และเขียน “กิจกรรมเพื่อสังคมที่
สมาคมเพื่อนชุมชนท ามาตลอด 12 ปี” (เขียนครึ่งหน้ากระดาษA4ด้วยลายมือ) เพื่อประกอบการพิจารณา
ร่วมกับใบสมัคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ และการตัดสินของ
คณะกรรมการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุข้างต้น จะได้รับการติดต่อกลับจากทางสมาคมเพื่อนชุมชน
3.1 สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ในหัวข้อ
– ความสามารถทางวิชาการ
– ทัศนคติ / บุคลิกภาพของผู้สมัคร
– สถานภาพของครอบครัว
– ความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 คณะกรรมการของสมาคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของผู้ผ่านการสัมภาษณ์โดยการสุ่มตรวจ
4. ผู้ที่ผ่านการการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโดยการสุ่มตรวจ จะได้รับการ
ติดต่อกลับจากสมาคมเพื่อนชุมชนภายใน 15 วันหลังจากการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น โดยผลการตัดสินของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. กรณีที่มีจำนวนผู้ขอรับทุนมากกว่าทุนที่กำหนดไว้สมาคมเพื่อนชุมชนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุน
เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นใดมาก่อน

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
1. ผู้ได้รับทุนในปีแรก พร้อมผู้ปกครองต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อกำหนดต่างๆ จากทางสมาคมฯ
2. การรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีต่อไป นักศึกษาทุกคนต้องแจ้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปี
ล่าสุด (Cumulative GPA) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นความจริง กลับมาที่สมาคมเพื่อน
ชุมชน (ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 เดือนหลังจากมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบ หากพ้น 1 เดือนไปแล้ว
นักศึกษายังไม่ส่งผลกลับมา โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็น ถือว่าสละสิทธิ์รับทุนในปีนั้นๆ)

3. หากปีการศึกษาใด
1) นักศึกษาทุน ที่มีสิทธิจะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (Cumulative
GPA) ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
2) หากนักศึกษาทุน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.5 ในปีการศึกษาใด จะไม่มีสิทธิได้รับทุนในปี
การศึกษาถัดไป แต่ยังคงรักษาสถานะการเป็นนักศึกษาทุนไว้
3) ปีถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ถึง 2.50 จะกลับมาได้รับทุน
อีกครั้ง

4. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่แต่ละคณะกำหนด หากนักเรียนทุนใช้เวลา
เรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตรปกติ นักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของปีที่เกินมาด้วยตนเอง เว้น
แต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตาม
ความเหมาะสม
5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึง ไม่
กระทำผิดกฎหมาย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะ/มหาวิทยาลัย
6. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
7. ในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หากมีกรณีใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับ
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้ทุนการศึกษา
1. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินจำนวนเท่ากับที่ได้รับไป คืนให้แก่
ผู้ให้ทุน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อน
ชุมชน ตามความเหมาะสม
2. “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” เป็นโครงการที่ไม่มีข้อบังคับในการกลับมาทำงานใช้ทุน อย่างไรก็ตาม
สมาคมเพื่อนชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุนจะนำความรู้ความสามารถ กลับมาเป็นบุคลากรที่ท้องถิ่น
ของตนต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร (ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนก่อนยื่นสมัคร)
1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ตามแบบฟอร์ม Online ของสมาคมเพื่อนชุมชน)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคแรก) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาใบแสดงผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1 ชุด หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงผลการสอบเข้าได้
7. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
8. หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 ชุด
9. เรียงความหัวข้อ “จิตอาสาในทัศนคติของข้าพเจ้า” และเขียน “กิจกรรมเพื่อสังคมที่สมาคมเพื่อนชุมชนทำมา
ตลอด 12 ปี” (เขียนครึ่งหน้ากระดาษA4ด้วยลายมือ)
10. รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย (สภาพบ้านโดยรอบ)
11.แผนที่บ้านของผู้สมัคร (เขียนให้ชัดเจน)

ผู้สมัครขอรับทุน สามารถกรอกใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครขอรับทุน ที่ได้ QR Code

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมเพื่อนชุมชน โทรศัพท์ 038-685666 (ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี 2566)

FB : เพื่อนชุมชน (เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร)