ดาวโหลดใบสมัคร คลิ้กที่นี่

 

📢 ไม่ได้เร่งนร้า พวกเรารออยู่📌
ทุนการศึกษาเพื่อนชุมชน ทั้ง 2 ประเภท เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้
✅ทุนระดับปริญญาตรี ปีที่ 13 จำนวน 40 ทุน (กรอกใบสมัครและส่งเอกสารผ่านระบบ)
ลิงก์รายละเอียด : https://www.community.or.th/blog/2023/03/02/020366/
✅ทุนระดับอาชีวศึกษา ปีที่ 5 จำนวน 45 ทุน (สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร และติดต่อพร้อมยื่นเอกสารที่อาจารย์แนะแนวของวิทยาลัย)
ลิ้งก์รายละเอียด : https://www.community.or.th/blog/2023/03/02/0203661/
ดาว์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/…/14vqUm4DsIPjKUh61lsZFt…/view
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามวันและเวลาทำการได้ที่
☎️ 038-685666 หรือ
📱 06-3772-0726 <พี่จิ๊ป>
อย่าลืมกดติดตามเพื่อติดตามข่าวสารสาระดีดี จากพวกเรา สมาคมเพื่อนชุมชน
💚บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2566 ปีที่ 5

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมาก
ขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) และเข้าศึกษาอยู่ในระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช.1) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด

ลักษณะของทุนการศึกษา
เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปีเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้
เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดีแต่ยากจน) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ
กำหนด

รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                                            ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์                                           1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                                               2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ                                          3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                                         4. สาขาโลจิสติกส์
5. สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล                           ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. สาขาวิชาช่างยนต์                                                   1. สาขาวิชาการโรงแรม
7. สาขาระบบราง
8. เมคคาทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
1. ต้องศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ในสถาบันศึกษาภาครัฐ ที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน จาก
สถาบันการศึกษา ระดับ ปวช.มาแสดง
2. ผู้ขอรับทุนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.1-ม.3 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 2.70

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้ขอรับทุนต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ “จิตอาสาในทัศนคติของข้าพเจ้า” และเขียน “กิจกรรมเพื่อ
สังคมที่สมาคมเพื่อนชุมชนทำมาตลอด 12 ปี” (เขียนครึ่งหน้ากระดาษA4ด้วยลายมือ) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาร่วมกับใบสมัคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสอบ
สัมภาษณ์ และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบตาที่ระบุข้างต้น จะได้รับการติดต่อกลับจากทางสมาคมเพื่อนชุมชน
3. สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ในหัวข้อ
– ความสามารถทางวิชาการ
– ทัศนคติ / บุคลิกภาพของผู้สมัคร
– สถานภาพของครอบครัว
– ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. กรณีที่มีจำนวนผู้ขอรับทุนมากกว่าทุนที่กำหนดไว้ สมาคมเพื่อนชุมชนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ให้ทุนเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นใดมาก่อน

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
1. ผู้ได้รับทุนในปีแรก พร้อมผู้ปกครองต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อกำหนดต่างๆ จากทาง
สมาคมฯ
2. การรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีต่อไป นักศึกษาทุกคนต้องแจ้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปีที่ 1
จนถึงปีล่าสุด (Cumulative GPA) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นความจริง กลับมาที่
สมาคมเพื่อนชุมชน (ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 เดือนหลังจากวิทยาลัยประกาศผลสอบ หากพ้น
1 เดือนไปแล้วนักศึกษายังไม่ส่งผลกลับมา โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็น ถือว่าสละสิทธิ์รับทุนในปี
นั้นๆ)

3. หากปีการศึกษาใด
1) นักศึกษาทุนที่มีสิทธิจะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม
(Cumulative GPA) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2) หากนักศึกษาทุน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ในปีการศึกษาใด จะไม่มีสิทธิได้รับ
ทุนในปีการศึกษาถัดไป แต่ยังคงรักษาสถานะการเป็นนักศึกษาทุนไว้
3) ปีถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ถึง 2.50 จะกลับมา
ได้รับทุนอีกครั้ง

4. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่แต่ละคณะกำหนด หากนักเรียนทุน
ใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตรปกติ นักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของปีที่เกินมา
ด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม
5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ไม่กระทำผิดกฎหมาย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะ/มหาวิทยาลัย
6. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
7. ในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หากมีกรณีใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ
รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความ
เหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้ทุนการศึกษา
1. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินจำนวนเท่ากับที่ได้รับไป คืน
ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม
2. “ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ปวช.)” เป็นโครงการที่ไม่มีข้อบังคับในการกลับมาทำงานใช้ทุน อย่างไร
ก็ตาม สมาคมเพื่อนชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุนจะนำความรู้ความสามารถ กลับมาเป็น
บุคลากรที่ท้องถิ่นของตนต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาใบรายงานผลการเรียน 5 เทอม ของ ม. 1,2 และ ม. 3 เทอม 1 จำนวน 1 ชุด
5. เอกสารแสดงการเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาที่สมาคมเพื่อนชุมชน
กำหนดข้างต้น พร้อมตราประทับจากทางสถาบันจึงถือว่าเอกสารสมบูรณ์
6. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
7. หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 ชุด
8. เรียงความหัวข้อ “จิตอาสาในทัศนคติของข้าพเจ้า” และเขียน “กิจกรรมเพื่อสังคมที่สมาคมเพื่อนชุมชน
ทำมาตลอด 12 ปี” (เขียนครึ่งหน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือ)
9. รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย (สภาพบ้านโดยรอบ)
10. แผนที่บ้านของผู้สมัคร (เขียนให้ชัดเจน)

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครขอรับทุน (พิมพ์เอกสารใบสมัครจากระบบ) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้ว ยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานที่ ครูแนะแนวของสถาบันอาชีวศึกษาที่เรียนอยู่เท่านั้น

สามารถพิมพ์เอกสารใบสมัคร ได้ที่ QR Code หรือ คลิ้กที่นี่

ดาวโหลดใบสมัคร คลิ้กที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ครูแนะแนวของวิทยาลัย หรือ สมาคมเพื่อนชุมชน โทรศัพท์ 038-685666

(ทุนอาชีวศีกษา (ปวช.) ประจำปี 2566)
FB : เพื่อนชุมชน (เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร)