สมาคมเพื่อนชุนชน ได้เข้าร่วมสัมมนากลุ่ม EMAG

เมื่อวันที่ 16 พย. 65 สมาคมเพื่อนชุนชน ได้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุนเฉิน หรือกลุ่ม EMAG ซึ่งกลุ่ม EMAG เกิดจากจากผู้ประกอบการนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตประกอบการไออาร์พีซี พื้นที่เทศบาลเชิงเนิน ซึ่งมีปณิธานร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการควบคุมระงับเหตุฉุนเฉินด้านทรัพยากร ด้านการบริหารการจัดการ โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนฉุนเฉินและเป็นผู้ประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฉุนเฉินระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารการจัดการด้านการตอบโต้เหตุฉุนเฉินและภาวะวิกฤติให้ไปทางทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการซ้อมแผนฉุนเฉินในภาคประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุดแ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกลุ่มสมาชิก EMAG เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน ณ ห้องโพธิทอง อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ตึก M)