About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 99 blog entries.

สมาคมเพื่อนชุมชน ต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

สมาคมเพื่อนชุมชน นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี   สมาคมเพื่อนชุมชน นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี โดย คุณลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกว่า 15 ท่าน เข้าฟังบรรยากาศความเป็นมาของ สมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมกันนี้ได้ศึกษาดูงานชุมชนเกาะกกชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก และเยี่ยมชม โครงการบูรณาการจัการคุณถาพแหล่งนำสาธารณะ(คลองน้ำหู) ตลอดเส้นทางได้ ชมสวนมะมวงบนทรายกรอกยายชา, ป่าชุมชน (บ้านศาลเจ้า) ป่า 1,000 ล้านใจกลางเมืองระยอง ต.เนินพระ, ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนเทศบาลตำบลเนินพระ “ป่าในเมือง ป่าชายเลน 100 ปี อัญมณี ตำบลเนินพระ พร้อมกันนี้ นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ ให้การต้อนรับคณะและบรรยายถึง เทศบาลตำบลเนินพระ เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิแวศ ในอัตลักษณ์ สวนป่านาเล ด้วยแนวทางพัฒนา 4-ร

ประกาศปฏิญญาเกาะกก

ประกาศปฏิญญาเกาะกก ต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

คิด นำ ทำ เปลี่ยน

คิด นำ ทำ เปลี่ยน จากคัมภีร์แก้จน สู่กระบวนทัศน์ใหม่ ในการจัดการ ท่องเที่ยว

วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตุลาดห้วยโป่ง (มัดใจ)

สมาคมเพื่อนชุมชน ขอนำบทสัมภาษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 3" วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตุลาดห้วยโป่ง (มัดใจ)

สมาคมเพื่อนชุมชน จัดกิจกรรม พบปะ กับ สื่อมวลชนระยอง

เมื่อวันที่ 05.05.65 สมาคมเพื่อนชุมชน จัดกิจกรรม พบปะ กับ สื่อมวลชนระยอง เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและนำเสนอข่าวของสมาคมเพื่อนชุมชนให้ชาวระยองได้รับรู้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2565

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)  และเข้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)   โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 1.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี 2565

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียด คณะ/สาขา ที่เปิดได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 อุตสากรรม ดังนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย

สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย วันที่ 24 กพ.65 สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา โดยมีร้อยตำรวจเอก ดำหริ จุติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยประธานชุมชนหมู่3 คณะกรรมการและชุมชนในหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ หมู่บ้านกรุงไทย และ ชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการน้ำเสียชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักถีงปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเสีย (คลองน้ำหู) ที่ทางสมาคมได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ โดยทีมวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านโมเดิร์นซีตี้ จังหวัดระยอง  

พิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษา

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ อบจ.ระยอง และ ม.บูรพา มูลนิธิตากสินระยอง สนับสนุนเด็กระยองศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65 สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายสรไนย เลิศอักษร ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน และ คณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน  ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2565 ร่วมกับ อบจ.ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิตากสินระยอง  นายสรไนย เลิศอักษร ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนมีแนวคิดที่จะดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง โดยเน้นเชิงรุกมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยแนวคิดดังกล่าว สมาคมเพื่อนชุมชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อันสูงสุดของคนในจังหวัดระยองและเป็นส่วนสําคัญที่จะผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทางด้านสาธารณสุขให้แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง ในความร่วมมือกับ อบจ.ระยอง และ ม.บูรพา ในการมอบทุนตลอดหลักสูตร (ตั้งแต่ปี 2564-2566) รวมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top