เกี่ยวกับสมาคมเพื่อนชุมชน

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

ความเป็นมา

กลุ่มเพื่อนชุมชน เกิดจากการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกใน ประเทศไทย กลุ่มเพื่อนชุมชนมีความตั้งใจและจริงใจใน การดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์และตรวจสอบ

กลุ่มเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2553 และจดทะเบียนเป็น สมาคมเพื่อนชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

การดำเนินงาน

คณะทำงาน “เพื่อนชุมชน” ประกอบด้วยตัวแทน จากทุกบริษัทและแบ่งการทำงานเป็น 3 ด้าน คือ

1. Green Operation

ปฏิบัติการโรงงานสีเขียว

คณะทำงาน “Green Operation” หรือ “ปฏิบัติการโรงงานสีเขียว” เป็นการดำเนิน งานในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยอุตสาหกรรมจะดูแลช่วยเหลืออุตสาหกรรมด้วยกันโดยการทำข้อ ตกลงร่วมกันเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยทำให้ดีกว่ากฎหมาย และอาชีวอนามัย พร้อมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมกัน พร้อมก้าวสู่กระบวนการตรวจสอบดูแลตัวเองเพื่อพัฒนาให้เป็น Eco Factory หรือ Green Industryอย่างแท้จริง

2. Beyond CSR

ดูแลเอาใจใส่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะทำงาน “Beyond CSR หรือ ดูแลเอาใจใส่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” เป็นความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชนด้วยความจริงใจเหมือนคนใน ครอบครัวเดียวกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนพร้อมทั้งแก้ปัญหาและตอบความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของชุมชน

3. Communication

สื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจ

คณะทำงาน “Communication หรือ การสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจ” มุ่งสนับสนุนให้อุตสาหกรรม ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเปิดเผยโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอุตสาหกรรม

1. Green Operation

ปฏิบัติการโรงงานสีเขียว

คณะทำงาน “Green Operation” หรือ “ปฏิบัติการโรงงานสีเขียว” เป็นการดำเนิน งานในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยอุตสาหกรรมจะดูแลช่วยเหลืออุตสาหกรรมด้วยกันโดยการทำข้อ ตกลงร่วมกันเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยทำให้ดีกว่ากฎหมาย และอาชีวอนามัย พร้อมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมกัน พร้อมก้าวสู่กระบวนการตรวจสอบดูแลตัวเองเพื่อพัฒนาให้เป็น Eco Factory หรือ Green Industryอย่างแท้จริง

โดยมีแผนงานที่สมาชิกจะร่วมกันดำเนินการ คือ

 • ร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารการ จัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้า ระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามที่ได้เสนอในการศึกษา E/HIA อย่างเคร่งครัด
 • ร่วมมือดูแลกันเองในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยการถ่ายทอดความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ให้ความร่วมมือและยอมรับให้มีการตรวจสอบกันเองรวมทั้งการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ตรวจสอบทั้งด้านการปฏิบัติการโรงงานการตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน ความปลอดภัย
 • จัดทำมาตรการลดผลกระทบรวมถึงการสื่อสารแจ้งเหตุและความร่วมมือในการปฏิบัติการในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน

2 Beyond CSR

ดูแลเอาใจใส่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะทำงาน “Beyond CSR หรือ ดูแลเอาใจใส่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” เป็นความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชนด้วยความจริงใจเหมือนคนใน ครอบครัวเดียวกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนพร้อมทั้งแก้ปัญหาและตอบความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของชุมชน

ด้านสุขภาพ

 • ร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสุขภาพให้กับชุมชนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอย่าง เป็นระบบ
 • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน
 • สนับสนุนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขสำหรับจังหวัดระยอง ได้แก่
 • สนับสนุนทุนพยาบาล 440 ทุน
 • สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
 • สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน
 • พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ด้านการศึกษา

 • เพิ่มศักยภาพให้กับครูแนะแนวในจังหวัดระยอง
 • เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
 • สร้างโอกาสและสนับสนุนทุนปริญญาต่อเนื่องเพื่อนชุมชนในระดับอุดมศึกษา
 • ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดได้เลือกเรียนสายอาชีพ (V-Camp)

ด้านสังคม

 • ส่งเสริมอาชีพ / วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างและกระจายรายได้ในชุมชน
 • สร้างชุมชน วัด และโรงเรียน เชิงนิเวศให้เป็นต้นแบบ

3 Communication

สื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจ

คณะทำงาน “Communication หรือ การสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจ” มุ่งสนับสนุนให้อุตสาหกรรม ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเปิดเผยโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอุตสาหกรรม

 • จัดตั้ง “สมาคมเพื่อนชุมชน” เพื่อสื่อสารและเป็นศูนย์ให้ความรู้ชุมชนรวมทั้งรับข้อร้องเรียนและ ประสานงาน ในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • สื่อสารเสริมสร้างความรู้การรับมือเหตุฉุกเฉินให้ครบถ้วนทุกชุมชนตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ แนวทาง ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือ
 • จัดเวทีชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับฟังเสียงสะท้อน จากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา
 • เปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานของสมาคมเพื่อนชุมชนและเผยแพร่ ต่อสาธารณะ