ติดต่อเรา

คณะทำงาน “Communication หรือ การสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจ” มุ่งสนับสนุนให้อุตสาหกรรม ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเปิดเผยโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอุตสาหกรรม

Contact Us

20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

Phone: 038-685-666

Web: community.or.th

Facebook: puenchumchon

แผนที่ไปสมาคมเพื่อนชุมชน