วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์)  และเข้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด

 

ลักษณะของทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

 

รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                                       

 1. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 4. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 5. สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 6. สาขาวิชาช่างยนต์
 7. สาขาระบบราง
 8. เมคคาทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. สาขาวิชาการบัญชี
 4. สาขาโลจิสติกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 1. สาขาวิชาการโรงแรม
 2. สาขาการท่องเที่ยว

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

 1. ต้องศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ในสถาบันศึกษาภาครัฐ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน จากสถาบันการศึกษา ระดับ ปวช.มาแสดง
 2. ผู้ขอรับทุนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
 3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.1-ม.3 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 2.70

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ผู้ขอรับทุนต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ “จิตอาสาในทัศนคติของข้าพเจ้า” และเขียน “กิจกรรมเพื่อสังคมที่สมาคมเพื่อนชุมชนทำมาตลอด 13 ปี” (เขียนครึ่งหน้ากระดาษA4ด้วยลายมือ) เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับใบสมัคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุข้างต้น จะได้รับการติดต่อกลับจากทางสมาคมเพื่อนชุมชน
 3. สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ในหัวข้อ

– ความสามารถทางวิชาการ

– ทัศนคติ / บุคลิกภาพของผู้สมัคร

– สถานภาพของครอบครัว

– ความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. กรณีที่มีจำนวนผู้ขอรับทุนมากกว่าทุนที่กำหนดไว้ สมาคมเพื่อนชุมชนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

ให้ทุนเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นใดมาก่อน

 

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

 1. ผู้ได้รับทุนในปีแรก พร้อมผู้ปกครองต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อกำหนดต่างๆ จากทางสมาคมฯ
 2. การรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีต่อไป นักศึกษาทุกคนต้องแจ้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีล่าสุด (Cumulative GPA) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นความจริง กลับมาที่สมาคมเพื่อนชุมชน (ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 เดือนหลังจากวิทยาลัยประกาศผลสอบ
  หากพ้น 1 เดือนไปแล้วนักศึกษายังไม่ส่งผลกลับมา โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็น ถือว่าสละสิทธิ์รับทุนในปีนั้นๆ)
 3. หากปีการศึกษาใด
  • นักศึกษาทุนที่มีสิทธิจะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  • หากนักศึกษาทุน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ในปีการศึกษาใด จะไม่มีสิทธิได้รับทุนในปีการศึกษาถัดไป แต่ยังคงรักษาสถานะการเป็นนักศึกษาทุนไว้
  • ปีถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ถึง 2.50 จะกลับมาได้รับทุนอีกครั้ง
 1. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่แต่ละคณะกำหนด หากนักเรียนทุนใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตรปกติ นักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของปีที่เกินมาด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึง ไม่กระทำผิดกฎหมาย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะ/มหาวิทยาลัย
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
 4. ในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หากมีกรณีใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่องให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชนตามความเหมาะสม

 

เงื่อนไขในการใช้ทุนการศึกษา

 1. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินจำนวนเท่ากับที่ได้รับไป คืนให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม
 2. “ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ปวช.)” เป็นโครงการที่ไม่มีข้อบังคับในการกลับมาทำงานใช้ทุน อย่างไรก็ตาม สมาคมเพื่อนชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุนจะนำความรู้ความสามารถ กลับมาเป็นบุคลากรที่ท้องถิ่นของตนต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาใบรายงานผลการเรียน 5 เทอม ของ ม. 1,2 และ ม. 3 เทอม 1 จำนวน 1 ชุด
 5. เอกสารแสดงการเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาที่สมาคมเพื่อนชุมชนกำหนดข้างต้น พร้อมตราประทับจากทางสถาบันจึงถือว่าเอกสารสมบูรณ์
 6. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
 7. หนังสือรับรองของผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
 8. เรียงความหัวข้อ “จิตอาสาในทัศนคติของข้าพเจ้า” และเขียน “กิจกรรมเพื่อสังคมที่สมาคมเพื่อนชุมชนทำมาตลอด 13 ปี” (เขียนครึ่งหน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือ)
 9. รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย (สภาพบ้านโดยรอบ)
 10. แผนที่บ้านของผู้สมัคร (ปักหมุดที่บ้านของตนเอง เป็น QR CODE)

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครขอรับทุน (พิมพ์เอกสารใบสมัครจากระบบ) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้ว ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ ครูแนะแนวของสถาบันอาชีวศึกษาที่เรียนอยู่เท่านั้น

สามารถพิมพ์เอกสารใบสมัคร ที่ได้ QR Code


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ครูแนะแนวของวิทยาลัย หรือ สมาคมเพื่อนชุมชน โทรศัพท์ 065-9171281

(ทุนอาชีวศีกษา (ปวช.) ประจำปี 2567)

Website : https://www.community.or.th/

LINE : https://lin.ee/VIi714f

Facebook : https://www.facebook.com/puenchumchon

Youtube : https://www.youtube.com/@puenchumchon