วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล

 

ลักษณะของทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวมทั้งสิ้น 31 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียด คณะ/สาขา ที่เปิดได้รับทุนการศึกษา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา
 • สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ดังนี้
  1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
  2. อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
  6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  7. อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร
  8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  9. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  10. อุตสาหกรรมดิจิทัล
  11. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
  12. อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปีการศึกษา 2566 จากโรงเรียนในจังหวัดระยองเท่านั้น
 2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
 3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาล ในคณะ และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสากรรมเป้าหมายของประเทศ (ตามรายละเอียดข้างต้น)
 2. ผู้ขอรับทุนต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ “จิตอาสาในทัศนคติของข้าพเจ้า” และเขียน “กิจกรรมเพื่อสังคมที่สมาคมเพื่อนชุมชนทำมาตลอด 13 ปี” (เขียนครึ่งหน้ากระดาษA4ด้วยลายมือ) เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับใบสมัคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุข้างต้น จะได้รับการติดต่อกลับจากทางสมาคมเพื่อนชุมชน

3.1 สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ในหัวข้อ

– ความสามารถทางวิชาการ

– ทัศนคติ / บุคลิกภาพของผู้สมัคร

– สถานภาพของครอบครัว

– ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.2 คณะกรรมการของสมาคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของผู้ผ่านการสัมภาษณ์โดยการสุ่มตรวจ

 1. ผู้ที่ผ่านการการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโดยการสุ่มตรวจ จะได้รับการติดต่อกลับจากสมาคมเพื่อนชุมชนภายใน 15 วันหลังจากการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. กรณีที่มีจำนวนผู้ขอรับทุนมากกว่าทุนที่กำหนดไว้ สมาคมเพื่อนชุมชนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นใดมาก่อน

 

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

 1. ผู้ได้รับทุนในปีแรก พร้อมผู้ปกครองต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อกำหนดต่างๆ จากทางสมาคมฯ
 2. การรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีต่อไป นักศึกษาทุกคนต้องแจ้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีล่าสุด (Cumulative GPA) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นความจริง กลับมาที่สมาคมเพื่อนชุมชน (ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 เดือนหลังจากมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบ หากพ้น 1 เดือนไปแล้วนักศึกษายังไม่ส่งผลกลับมา โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็น ถือว่าสละสิทธิ์รับทุนในปีนั้นๆ)
 3. หากปีการศึกษาใด
 • นักศึกษาทุน ที่มีสิทธิจะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • หากนักศึกษาทุน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ในปีการศึกษาใด จะไม่มีสิทธิได้รับทุนในปีการศึกษาถัดไป แต่ยังคงรักษาสถานะการเป็นนักศึกษาทุนไว้
 • ปีถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ถึง 2.50 จะกลับมาได้รับทุนอีกครั้ง
 1. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่แต่ละคณะกำหนด หากนักเรียนทุนใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตรปกติ นักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของปีที่เกินมาด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึง ไม่กระทำผิดกฎหมาย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะ/มหาวิทยาลัย
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
 4. ในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หากมีกรณีใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้ทุนการศึกษา

 1. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินจำนวนเท่ากับที่ได้รับไป คืนให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม
 2. “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” เป็นโครงการที่ไม่มีข้อบังคับในการกลับมาทำงานใช้ทุน อย่างไรก็ตาม สมาคมเพื่อนชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุนจะนำความรู้ความสามารถ กลับมาเป็นบุคลากรที่ท้องถิ่นของตนต่อไป

 

เอกสารประกอบการสมัคร (ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนก่อนยื่นสมัคร)

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ตามแบบฟอร์ม Online ของสมาคมเพื่อนชุมชน)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคแรก) จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1 ชุด หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงผลการสอบเข้าได้
 7. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
 8. หนังสือรับรองของผู้บริหารของโรงเรียน จำนวน 1 ชุด
 9. เรียงความหัวข้อ “จิตอาสาในทัศนคติของข้าพเจ้า” และเขียน “กิจกรรมเพื่อสังคมที่สมาคมเพื่อนชุมชนทำมาตลอด 13 ปี” (เขียนครึ่งหน้ากระดาษA4ด้วยลายมือ)
 10. รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย (สภาพบ้านโดยรอบ)
 11. แผนที่บ้านของผู้สมัคร (ปักหมุดที่บ้านของตนเอง เป็น QR CODE)

 

ผู้สมัครขอรับทุน โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครขอรับทุน ที่ได้ QR Code

ใบสมัคร

 

google form รับสมัคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมเพื่อนชุมชน โทรศัพท์ 065-9171281 (ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี 2567)

Website : https://www.community.or.th/

LINE : https://lin.ee/VIi714f

Facebook : https://www.facebook.com/puenchumchon

Youtube : https://www.youtube.com/@puenchumchon