14 พ.ค. 2567 – สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในปีนี้ ภาคีเครือข่ายทั้งหมด มีแนวความคิดร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุดคอมแพล็กซ์ให้มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแผนพัฒนาประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว อันประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ Eco School เริ่มด้วยการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ ปลูกฝังการเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะครูและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : environmental sustainable development) มีคณะครู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือที่เรียกกันว่า Eco School เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนด้านการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการระหว่างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากการลงมือทำ เริ่มต้นจากการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไปสู่ชุมชนรอบข้าง ซึ่งสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมมือกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ได้ขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากจากโรงเรียนวัดกรอกยายชา ขยายพื้นที่การพัฒนาไปยังโรงเรียนวัดตากวน และในปีนี้ที่โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนและถ่ายทอดให้กับนักเรียน สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถนำความรู้ติดตัวไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติทั้ง 3 ท่าน มาให้ความรู้ ได้แก่
⭐️อาจารย์วรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์
อาจารย์พิเศษ สำนักการศึกษาแบบองค์รวม สถาบันอาศรมศิลป์
⭐️ผอ. เรืองกิตติ์ สุทธิวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก และ
⭐️ผอ. นิศารัตน์ พานทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฏร์บำรุง


💚สมาคมเพื่อนชุมชน 🧡บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

🟦Facebook : เพื่อนชุมชน
🟩LINE : https://lin.ee/VIi714f
🟧Website : www.community.or.th
🟥YouTube : @puechumchon


เกี่ยวกับสมาคมเพื่อนชุมชน
สมาคมเพื่อนชุมชน หรือ CPA (Community Partnership Association) ต้นแบบความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) กลุ่มจีพีเอสซี และมีสมาชิกสมทบเพิ่มเติมอีก 12 บริษัท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยมุ่งหวังให้ อุตสาหกรรม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

#เพื่อนชุมชน #ecoschool #sustainability #สิ่งแวดล้อม