นักเรียนทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน ผ่านโครงการจิตอาสาเพื่อนชุมชน

Big Cleaning ประจำปี 2566

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ. ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บริษัทดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจฐานราก และสังคม จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป
นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งมั่นและใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น ในปีนี้(พ.ศ.2566)นักเรียนทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชนรวมตัวกัน พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งสิ้นกว่า 120 คน ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน ผ่านโครงการจิตอาสาเพื่อนชุมชน Big Cleaning ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 พ.ย. ณ บริเวณป่าชุมชน ตำบลเนินพระ และในวันที่ 25 พ.ย. บริเวณคลองน้ำหู ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อสร้างพลังความสามัคคีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมเพื่อนชุมชน เพื่อร่วมมือกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม สะอาดตา และยังสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้กับทั้งคนในชุมชน รวมไปถึงกลุ่มคณะศึกษาดูงานทั้งในและต่างจังหวัดที่สนใจ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการอยู่อาศัยร่วมกันในลุ่มคลองน้ำหู ระบบนิเวศของป่า เช่น การทำปุ๋ยใบไม้ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความแข็งแกร่งพึ่งพาตนเองต่อไป