ด้านการศึกษา

Home|สื่อประชาสัมพันธ์|ด้านการศึกษา

เปิดประตูสู่อนาคต 2021

  ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมแนะแนวการเรียน สู่อาชีพในฝัน ผ่านออนไลน์ ในโครงการ เปิดประตูสู่อนาคต 2021 ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. สามารถสมัครได้ที่ QR Code หรือ คลิ้ก ที่นี่ ได้เลยนะครับ......

ทุนส่งน้องเรียนจบ ปริญญาตรี ปีที่11(มิถุนายน)

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2564 Download ใบสมัคร วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)  และเข้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)   โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                      

By |2021-07-02T04:33:30+00:00June 9th, 2021|ด้านการศึกษา|0 Comments

ทุนส่งน้องเรียนจบ ปริญญาตรี ปีที่11 (มีนาคม)

ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจาปี 2564 ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่11 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวดัระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมาก ขึ้น โดยการสนับสนนุ ส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลาเนาในจังหวดั ระยองและจบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง(เรียนดีแต่ยากจน)เพื่อศกึษาต่อในระดับปริญญาตรีใน มหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวม จำนวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียดคณะ/สาขาที่เปิดได้รับทุนการศึกษา - คณะวศิวกรรมศาสตร์ทุกสาขา -คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อมสาขาเคมีอุตสาหกรรมสาขาวัสดุศาสตร์และสาขาอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม -  คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา -  สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศดังนี้ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

By |2021-07-02T04:33:07+00:00March 3rd, 2021|ด้านการศึกษา|0 Comments

การสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

วันนี้เรานำข่าวสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมเพื่อนชุมชและผู้ประกอบนิคมอุตสากรรมมาบตาพุด พัฒนาวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 และผลิตภัณฑ์

By |2021-07-02T04:17:15+00:00March 2nd, 2021|ด้านการศึกษา|0 Comments

เพื่อนชุมชนติวเตอร์

ชวนเพื่อนๆ ยกห้องมาติวเข้ม เติมความพร้อมกับ เพื่อนชุมชนติวเตอร์ กันเถอะครับ สะดวกด้วยรูปแบบ Oline อยู่บ้านก็สามารถเรียนได้

By |2021-07-07T03:59:41+00:00July 31st, 2020|ด้านการศึกษา|0 Comments

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจาปี 2563

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)

By |2021-07-07T04:23:47+00:00May 22nd, 2020|ด้านการศึกษา|0 Comments

โครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที 6

สมาคมเพื่อนชุมชน ผลิตพยาบาลจากโครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 6 จำนวน 27 คน เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 สมาคมเพื่อนชุมชน และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดย นายประภาส ผูกดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง(ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆ ได้ต้อนรับพยาบาลวิชาชีพ และ สหวิชาชีพ ประจำปี 2563 ในวันรายงานตัวของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยน้องๆพยาบาลทุนเพือนชุมชนที่จบการศึกษา จาก วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รวม 27 คน และสหวิชาชีพ จาก วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร ชลบุรี วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธรยะลา จำนวน 4 คน ประจำโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง ได้แก่โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านค่าย โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลเขาชะเมา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ พร้อมปฏิบัติหน้าที่รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19

By |2021-07-07T04:27:41+00:00May 5th, 2020|ด้านการศึกษา|0 Comments

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี 2563

ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

By |2021-07-07T04:30:19+00:00March 18th, 2020|ด้านการศึกษา|0 Comments

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี 2563

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๓

By |2020-03-18T02:43:54+00:00February 27th, 2020|ด้านการศึกษา|2 Comments

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ