“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2565

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)  และเข้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)   โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 1.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี 2565

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียด คณะ/สาขา ที่เปิดได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 อุตสากรรม ดังนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

พิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษา

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ อบจ.ระยอง และ ม.บูรพา มูลนิธิตากสินระยอง สนับสนุนเด็กระยองศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65 สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายสรไนย เลิศอักษร ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน และ คณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน  ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2565 ร่วมกับ อบจ.ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิตากสินระยอง  นายสรไนย เลิศอักษร ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนมีแนวคิดที่จะดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง โดยเน้นเชิงรุกมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยแนวคิดดังกล่าว สมาคมเพื่อนชุมชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อันสูงสุดของคนในจังหวัดระยองและเป็นส่วนสําคัญที่จะผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทางด้านสาธารณสุขให้แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง ในความร่วมมือกับ อบจ.ระยอง และ ม.บูรพา ในการมอบทุนตลอดหลักสูตร (ตั้งแต่ปี 2564-2566) รวมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่

สมาคมเพื่อนชุมชนจัดโครงการเพื่อนชุมชน คนอาชีวะ CPA V-Camp#3

17 ธค.64 สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษา

สาขาสายอาชีพน่าเรียน จบมาแล้วปัง มีงานทำแน่นอน

เรียนจบแล้วจะไปเรียนต่อสาขาอะไร ? เป็นคำถามที่น้อง ๆ บางคนอาจจะมีคำตอบแล้ว แต่บางคนอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่สับสนกับตัวเองว่า ชอบอะไร ถนัดอะไร ในแต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร และแต่ละสาขาอาชีพที่อยากเรียนต้องไปเรียนที่สถาบันไหน และที่มากไปกว่านั้น ก็ต้องคิดเผื่อไปอีกว่า

เจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์”

เจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์” “...เรียนอาชีวะจบมา ไม่มีหลงทาง...” จากบทความก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวถึง EEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ไ่ด้สร้างหลักสูตร “Demand Driven” หลักสูตรที่เน้นผลิตคนให้มีคุณภาพ มีทักษะสูง มีความพร้อมในการทำงาน และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ (สามารถอ่านต่อได้ที่ https://bit.ly/3FPCRsz ) ครั้งนี้เราจึงจะพาไปเจาะลึกแต่ละสายอาชีพว่า อาชีพใดบ้างที่ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “ ประเทศไทยแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ”   อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นที่นิยมอย่างมาก และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับประเทศไทยได้ อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ" โดยให้การสนับสนุนผ่านนโยบาย และมาตรการ ต่าง ๆ เช่น แผนการขยายระยะเวลาวีซ่า และมาตรการทางภาษี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการค้า และยังเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคาที่เป็นมิตร และการมีบริการที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย เมื่อประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างเป็นทางการอีกครั้ง สิ่งสำคัญคือบุคลากรที่จะเข้ามารองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการประมาณการความต้องการบุคลากรนึ้ไว้ถึง 16,920 ตำแหน่ง และเปิดรับเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่จบอาชีวศึกษาถึง 15,179

By |2021-11-25T04:42:02+00:00November 25th, 2021|ด้านการศึกษา|0 Comments

พลิกมุมมองใหม่ สายอาชีพ

พลิกมุมมองใหม่ สายอาชีพ สายการเรียนที่หลายคนมองข้าม  แต่ความต้องการในตลาดแรงงานสูง “...เมื่อคนส่วนใหญ่ให้ค่าเด็กสายสามัญมากกว่า เด็กสายอาชีพ ? เชื่อหรือไม่ว่า ?? สายอาชีพมีโอกาสในสายงานมากกว่าสายสามัญ ??...” ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาโลกของเราเจอวิกฤตโควิด - 19 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และธุรกิจเป็นอย่างมาก หลายบริษัทลดจำนวนพนักงาน เลิกจ้าง และปิดตัวลง ทั้งนี้ยังรวมถึงนักศึกษาป.ตรีที่จบใหม่หลายแสนคนก็เคว้งคว้าง เพราะหลายธุรกิจเกิดปัญหาโคม่าจึงปิดประตูจ้างงาน แต่ปัญหาเด็กตกงานส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสาขาเรียนไม่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะภาคอุสาหกรรมที่ยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งอีกเป็นจำนวนมาก EEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ร่วมกับและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างหลักสูตร “Demand Driven” หลักสูตรที่เน้นผลิตคนให้มีคุณภาพ มีทักษะสูง มีความพร้อมในการทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสายวิชาชีพ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฏษฏี และปฏิบัติ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง

เปิดประตูสู่อนาคต 2021

  ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมแนะแนวการเรียน สู่อาชีพในฝัน ผ่านออนไลน์ ในโครงการ เปิดประตูสู่อนาคต 2021 ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. สามารถสมัครได้ที่ QR Code หรือ คลิ้ก ที่นี่ ได้เลยนะครับ......

ทุนส่งน้องเรียนจบ ปริญญาตรี ปีที่11(มิถุนายน)

“ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2564 Download ใบสมัคร วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)  และเข้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)   โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                      

By |2021-07-02T04:33:30+00:00June 9th, 2021|ด้านการศึกษา|0 Comments

ทุนส่งน้องเรียนจบ ปริญญาตรี ปีที่11 (มีนาคม)

ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจาปี 2564 ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่11 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวดัระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมาก ขึ้น โดยการสนับสนนุ ส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลาเนาในจังหวดั ระยองและจบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง(เรียนดีแต่ยากจน)เพื่อศกึษาต่อในระดับปริญญาตรีใน มหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวม จำนวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด รายละเอียดคณะ/สาขาที่เปิดได้รับทุนการศึกษา - คณะวศิวกรรมศาสตร์ทุกสาขา -คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อมสาขาเคมีอุตสาหกรรมสาขาวัสดุศาสตร์และสาขาอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม -  คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา -  สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศดังนี้ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

By |2021-07-02T04:33:07+00:00March 3rd, 2021|ด้านการศึกษา|0 Comments

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top