สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย

สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย วันที่ 24 กพ.65 สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา โดยมีร้อยตำรวจเอก ดำหริ จุติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยประธานชุมชนหมู่3 คณะกรรมการและชุมชนในหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ หมู่บ้านกรุงไทย และ ชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการน้ำเสียชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักถีงปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเสีย (คลองน้ำหู) ที่ทางสมาคมได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ โดยทีมวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านโมเดิร์นซีตี้ จังหวัดระยอง  

ส่งมอบแผนฉุนเฉินโรงเรียน พื้นที่ทม. มาบตาพุด

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบแผนฉุนเฉินโรงเรียน พื้นที่ทม. มาบตาพุด (ตามมาตราการความปลอดภัยและการปฏิบัติในภาวะฉุนเฉินของสถานศึกษา ประจำปี 2564) ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยนางนภัส ทอมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย เพื่อใช้สำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย

จัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

สมาคมเพื่อนชุมชนจัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์

สมาคมเพื่อนชุมชนมอบงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2564

สมาคมเพื่อนชุมชน มอบงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2564 ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน รวมมูลค่า 2,646,000 บาทต่อปี ในการจ้างบุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ ตลอดจนเติมเต็มความต้องการของจังหวัดระยอง และตอบสนองการวางรากฐานการพัฒนาการแพทย์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดระยองให้เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญให้กับหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขของจังหวัดระยองต่อไป....

สมาคมเพื่อนชุมชน เร่งระดมความช่วยเหลือฝ่าวิกฤตโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง

สมาคมเพื่อนชุมชน เร่งระดมความช่วยเหลือฝ่าวิกฤตโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง วันที่ 13 สิงหาคม 64 สมาคมเพื่อนชุมชน เร่งระดมความช่วยเหลือวิกฤตโควิด 19 โดยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่จำเป็น อาทิ Smart OPD (ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและวัดความดันสอดแขน) หน้ากากอนามัย N95 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล แบบพกพา ชุดเอี๊ยมพลาสติกกันเปื้อนแบบแขนยาว CPE Gown Face Shield เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ PPE สำหรับฉีดพ่นสารเคมี ปรอทวัดไข้ดิจิตอลแบบวัดรักแร้ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ถุงยังชีพ รวมมูลค่า 1.4 ล้านบาท โดยมี คุณยุทธนา เจริญวงศ์ คุณวิสุทธิ์ หนูงาม กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เป็นตัวแทนมอบ และ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, เภสัชกรวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง คุณพิสัณห์

ติดตามคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะคลองน้ำหู จังหวัดระยอง

    เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะคลองน้ำหู จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 ได้แก่ สมาคมเพือนชุมชน องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทม.มาบตาพุด ทต.ทับมา ทต.เนินพระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและผลการศึกษาแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองน้ำหู ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้น โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังวัดระยอง...  

สมาคมเพื่อนชุมชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง นำไปช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 วันที่ 7 เม.ย.63 นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นางสาทิพย์ ภูนะกูล หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง รับมอบสิ่งของ ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง ไข่ไก่ มาม่า เป็นต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวและประชนชาชนในจังหวัดระยอง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ต่อไป ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง.....

By |2021-07-07T04:26:57+00:00May 8th, 2020|ด้านสังคม|0 Comments

สมาคมเพื่อนชุมชน ส่งมอบอุปกรณ์ใช้สำหรับปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

สมาคมเพื่อนชุมชน ส่งมอบอุปกรณ์ใช้สำหรับปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 วันที่ 23 เม.ย. ณ ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี นายยุทธนา เจริญวงศ์ นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล นายธีรศักดิ์ สุทธิเวชกุล กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชนและผู้แทน มอบอุปกรณ์ใช้สำหรับปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับสำนักงานเทศบาล 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเนินพระ เทศบาลทับมา เทศบาลบ้านฉาง เทศบาลมาบข่าพัฒนา โรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ ตำบลทับมา ตำบลบ้านพยูน ตำบลบ้านกระเฉท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 980,000 บาท

By |2021-07-07T04:27:21+00:00May 5th, 2020|ด้านสังคม|0 Comments

นำส่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานต่อสู้กับ COVID-19

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้นำส่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับสำนักงานเทศบาล 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเนินพระ เทศบาลทับมา เทศบาลบ้านฉาง เทศบาลมาบข่าพัฒนา โรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติงาน แล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ... ด้วยความห่วงใย จาก สมาคมเพื่อนชุมชน      

By |2021-07-07T04:27:30+00:00May 5th, 2020|ด้านสังคม|0 Comments

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านศาลเจ้า รุ่นที่ 4/2562

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านศาลเจ้า รุ่นที่ 4/2562

By |2021-07-07T05:11:34+00:00November 26th, 2019|ด้านสังคม|0 Comments

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top