สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน (GPSC) ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุนเฉิน ในโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2565 (ซ้อมสถานการณ์บนโต๊ะ หรือ Table Top Exercise และเป็นแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังการเกิดภัย ให้กับชุมชนหนองบัวแดง