สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย

วันที่ 24 กพ.65 สมาคมเพื่อนชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา โดยมีร้อยตำรวจเอก ดำหริ จุติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยประธานชุมชนหมู่3 คณะกรรมการและชุมชนในหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ หมู่บ้านกรุงไทย และ ชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการน้ำเสียชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักถีงปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเสีย (คลองน้ำหู) ที่ทางสมาคมได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ โดยทีมวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านโมเดิร์นซีตี้ จังหวัดระยอง