“เพื่อนชุมชน” เปิดไทม์ไลน์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ปีที่ 13
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 (โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า)
ดูแลสุขภาพคนในชุมชนรอบพื้นที่มาบตาพุดคอมแพล็กซ์ต่อเนื่อง
สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด
จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกและที่เดียวของประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการดูแลสุขภาพ จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป
สมาคมเพื่อนชุมชนมีเป้าหมายในการยกระดับด้านสุขภาพชุมชนโดยทุกปีจะดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ชุมชนต่างๆ โดยรอบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ซึ่งในปีนี้(พ.ศ.2566) ยังให้บริการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการทำงานด้านสุขภาพเชิกรุกร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลพลา เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลเนินพระ และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จ.ระยอง โดยมีแผนออกตรวจทั้งสิ้น 13 ครั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวระยองอย่างต่อเนื่อง เปิดบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ, ตรวจคัดกรองความดัน/เบาหวาน, ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งลำไส้, ตรวจคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น, ตรวจสมรรถภาพมวลกระดูก, ตรวจวัดสายตาเพื่อวิเคราะห์โรคเบื้องต้น, บริการทันตกรรม (เฉพาะถอนฟันและตรวจสุขภาพฟัน), ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บริการเสริมอื่นๆ เช่น ตัดผม นวดผ่อนคลาย และกิจกรรมระบายสี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และบริการพิเศษ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับบุคคลทั่วไป(ตามเกณฑ์ทางโรงพยาบาลกำหนด) สงวนสิทธิ์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น.
การดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ที่ผ่านมายังคงได้รับความสนใจจากชาวชุมชนเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันและนำไปสู่การรักษาโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ มุ้งเน้นค้นหาผู้เข้าข่ายเป็นโรคที่มีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง และโรคมะเร็งลำไส้ ให้ได้เข้ารับการรักษาในระบบสาธารณสุขได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตของประชาชนจังหวัดระยองลงได้ รวมถึงโครงการดังกล่าวยังช่วยลดภาระและความหนาแน่นของประชาชนในสถานพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง