ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมเพื่อนชุมชน
เมื่อวันที่ 15-16 ตค. 65 สมาคมเพื่อนชุมชน ได้จัดอบรมให้กับคณะอาจารย์ของสถาบันอาชีวะทั้ง 2 แห่งในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง มี วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ใน โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ สร้างนวัตกรรมด้วย Hackathon สู่ Eco Education ในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อตอบโจทย์สังคม ให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมและแนวคิดการประกอบธุรกิจ เช่น Start up ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําแนวคิดดังกล่าว มาผสมผสาน สร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีบุคลากรอาจารย์เข้าร่วม 38 ท่าน โดยมี นายสรไนย เลิศอักษร กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชนและคณะผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก บริษัท SCGC หน่วยงาน Digital Capability & Innovation ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกผู้ก่อตั้งของสมาคมฯ เป็นทีมวิทยากรให้องค์ความรู้ต่างๆ
ซึ่งโครงการ “พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมด้วย Hackathon” ภายใต้โครงการ Eco Education ที่สมาคมฯ ได้ขับเคลื่อนร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวะทั้ง 2 แห่งนี้ นับตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับว่าโครงการนี้ เป็นอีก 1 โครงการสําคัญที่ช่วยยกระดับด้านการศึกษาที่สามารถทําให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ศึกษามาสู่การนําไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งมีความจําเป็นมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีความสําคัญในการสร้างเยาวชนของชาติ จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม ด้วย Hackathon ในครั้งนี้ เน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่ทุกท่านสามารถนําความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและชุมชนต่อไปได้ ซึ่งเราเรียกว่า “Train the Trainer” ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและสร้างอาชีพแก่เยาวชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…. จัดขึ้นที่ โรงแรมฟอร์จูน หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง
📌 มารู้จัก สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA) เพิ่มมากขึ้น