พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟูและดูแลผู้สุงอายุจังหวัดระยอง

(8 มิถุนายน 2565) สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน และคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟูและดูแลผู้สุงอายุจังหวัดระยอง ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (หลังสวนสน) ต.แกลง จ.ระยอง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย อบจ.ระยอง โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ร่วมถึงคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
สำหรับ “ศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง”ดังกล่าว อบจ.ระยอง ได้ขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์จากกรมป่าไม้ ตั้งอยู่เลขที่ 4808 ม.2 หลังสวนสน ต.แกลง อ.เมืองระยอง จำนวน 156 ไร่ 3 งาน 86.13 ตารางวา เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง โดยผ่านการศึกษาและการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งดำเนินการก่อสร้างระยะที่ 1 ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้น อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 2 ชั้น อาคารหอพักบุคลากร 42 ห้อง 3 ชั้น ห้องปลายฟ้า 1 ชั้น อาคารพักแยกขยะ อาคารซักฟอก อาคารโรงครัว หน่วยจ่ายกลางและอาคารซ่อมบำรุง 1 ชั้น สำหรับบริการด้านสาธารณสุขทั่วไป บริการผู้ป่วยระยะกลาง และบริการดูแลผู้ป่วยยาว กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 22 พ.ย.66
สำหรับโครงการนี้ สมาคมเพื่อนชุมชนได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขให้แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง ในความร่วมมือกับ อบจ.ระยอง และ ม.บูรพา ในการมอบทุนตลอดหลักสูตร รวมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 1 (ปี 2564) จำนวน 18 ทุน รุ่นที่ 2 (ปี 2565) จำนวน 20 ทุน รุ่นที่ 3 (ปี 2566) จำนวน 13 ทุน ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 30 ทุน, หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 4 ทุน, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 4 ทุน, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร จำนวน 4 ทุนและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 51 ทุน รวมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 13,480,00 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดระยอง ได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดระยองต่อไป
……………………………………………………..
#สมาคมเพื่อนชุมชน
#บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน