สมาคมเพื่อนชุมชน MOU ม.ธรรมศาสตร์ขับเคลื่อนธรรมศาสตร์โมเดลรุ่น 7
หนุน 9 วิสาหกิจสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์-บริการผ่านไอเดียคนรุ่นใหม่

“สมาคมเพื่อนชุมชน MOU คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เดินหน้าโครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่น 7  ขยายผลสร้างเครือข่ายส่งเสริม 9  วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย  พื้นที่ มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง มุ่งสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์  เพิ่มช่องทางตลาดตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่
  (14 มิถุนายน 2565) สมาคมเพื่อนชุมชนก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี )  ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 12 กลุ่มบริษัท ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   และภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)   การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ตามแนวทาง“ธรรมศาสตร์โมเดล”  รุ่นที่ 7/2565  ใน 9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด ให้สามารถขยายตลาด และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเชิงการค้าสู่มาตรฐานสากล ในงานได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและพยานในพิธีฯ พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่มีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในงาน
นายมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า “โครงการ สมาคมเพื่อนชุมชน- ธรรมศาสตร์โมเดล นำมาซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งทางสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งภาคีเครือข่าย ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน  สมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ร่วมกันเป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อการประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ จากสถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคอุตสาหกรรม โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน เพื่อการยกระดับมาตรฐานสินค้าของชุมชน อีกทั้งก่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง   การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ซึ่งเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ใน ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”
 สำหรับวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9 กลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วย  วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ (มาบตาพุด), วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง  ชนันทน์วัชเครื่องหนัง (บ้านฉาง), วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หอมมะหาด (บ้านฉาง), วิสาหกิจชุมชนชากลูกหญ้าพัฒนา (ห้วยโป่ง), วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสุขใจ (เนินพระ), วิสาหกิจชุมชนครัวแม่ฉัน By Nana (เนินพระ), วิสาหกิจชุมชนมุนดินฟาร์มเกษตร (บ้านฉาง), วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบาร์มันบ้านแซมไฮซ์ (บ้านฉาง), วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรผสมผสาน ฐานเรียนรู้สวนคุณย่าชุมชนหนองแฟบ (มาบตาพุด) อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาวิสหากิจชุมชนที่ผ่านมา สามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาทั้งด้านการตลาด การบริการ ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 จากความร่วมมือดังกล่าว เป็นแผนขับเคลื่อนต่อเนื่องของสมาคมฯ จากแผนงานด้านสังคมและเศรษฐกิจ หรือ Social Economy เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง จากการมีส่วนร่วมของ 3 ฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   โดยชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพ ทั้งในรูปของสินค้าและบริการ โดยมีขบวนการพัฒนาความรู้ ในการบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ แพกเกจจิ้ง เป็นต้น
 โครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล ยังได้เชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันเป็น “บริษัทพี่เลี้ยง” ให้กับวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่ม โดยทำงานร่วมกับนักศึกษา ในการยกระดับศักยภาพ ทั้งด้านบริหารจัดการ การปรับปรุงคุณภาพสินค้า และการบริการ สร้างรายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ให้กับจังหวัดระยองต่อไป