พักเรื่องโควิด วันนี้ #เพื่อนชุมชน จะพาเพื่อนๆ ไปศึกษาธรรมชาติกันบ้าง

มาทำความรู้จัก “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” หรือ National Hydroinformatics Data Center : NHC

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนา”คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ทั้งข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ ควบคุมสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งปัจจุบันได้เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐกว่า 40 หน่วยงาน ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ทุกหน่วยงาน สามารถใช้งานระบบข้อมูลร่วมกัน ในการติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

ข้อมูล : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (สสน. )

#กักตัว #Workfromhome #ทำงานที่บ้าน #เพื่อนชุมชน #เพื่อนชุมชน

#น้ำ #คลังน้ำ