“การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

Eco Industrial ตอน 3

จากบทความทั้ง 2 ตอน “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” จะช่วยสร้างบ้านเราให้น่าอยู่ในทุกๆด้านทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน โดยมุ่งดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ซึ่งการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้อง “พัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมที่จะพัฒนาและยกระดับ “นิคมอุตสาหกรรม” สู่เมือง “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” มีข้อกำหนดคุณลักษณะดังนี้