สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี !!!!

DOWNLOAD ใบสมัคร
DOWNLOAD หลักเกณฑ์

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศกึษาต่อเพิ่มมากขึ้นโดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนท่ีมีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล

ลักษณะของทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาโดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบรวมจำนวนทุนท้ังสิ้น 40 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัตเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียด คณะ/สาขา ที่เปิดได้รับทุนการศึกษา ได้แก่

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะวิทยาศาสตร์ไดแ้ก่สาขาส่ิงแวดล้อมสาขาเคมีอุตสาหกรรมสาขาวัสดุศาสตร์และสาขาอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกบังานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา
 • สาขาที่มีหลักสูตรเกยี่วข้องกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศดังนี้
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 2. อุตสากรรมอิเล็กทรอนกิ ส์อจั ฉริยะ
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 7. อุตสาหกรรมการแพทยแ์ ละสุขภาพครบวงจร
 8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 9. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชวีภาพและเคมีชีวภาพ
 10. อุตสาหกรรมดิจิทัล
 11. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
 12. อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุน

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนในจังหวัดระยองเท่านั้น
 2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองไม่ต่ากว่า  3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
 3. ต้องมีผลการเรี่ยนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 1. ผู้ขอรับทุนการศกึษาต้องสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาลในคณะและสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสากรรมเป้าหมายของประเทศ (ตามรายละเอียดข้างต้น)
 2. ผู้ขอรับทุนต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ “..จิตอาสาฯในทัศนคติของข้าพเจ้า..” และจะต้องเขียนด้วยลายมือตนเองตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับใบสมัครซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นจึงจะมีสิทธ์ิได้รับการสอบสัมภาษณ์และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุข้างต้นจะได้รับการติดต่อกลับจากทางสมาคมเพื่อนชุมชน
  3.1 สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของสมาคมฯในหัวข้อ
  -ความสามารถทางวิชาการ
  ทัศนคติ/บุคลิกภาพของผู้สมัคร
  -สถานภาพของครอบครัว
  -ความรับผิดชอบต่อสังคม
  3.2 คณะกรรมการของสมาคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของผู้ผ่านการสัมภาษณ์โดยการสุ่มตรวจ
 4. ผู้ที่ผ่านการการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาจากการลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านโดยการสุ่มตรวจจะได้รับการติดต่อกลับจากสมาคมเพื่อนชุมชนภายใน 15 วันหลังจากการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. กรณีที่มีจำนวนผู้ขอรับทุนมากกว่าทุนที่กาหนดไว้ สมาคมเพื่อนชุมชนขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้ทุนเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นใดมาก่อน

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

 1. ผู้ได้รับทุนในปีแรก พร้อมผู้ปกครองต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่ ชี้แจงข้อกาหนดต่างๆ จากทางสมาคมฯ
 2. การรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีต่อไปนักเรียนทุนทุกคนต้องแจ้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีล่าสุด(CumulativeGPA)ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นความจริงกลับมาที่สมาคมเพื่อนชุมชน (ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 เดือนหลังจากมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบ หากพ้น 1 เดือนไปแล้วนักศึกษายังไม่ส่งผลกลับมาโดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นถือว่าสละสิทธิ์รับทุนในปีน้ันๆ)
 3. หากปีการศึกษาใด
  1) นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ต่ากว่า 2.50 จะหมดสิทธิในการขอรับทุนและสิ้นสุดการเป็น นศ.ทุนปริญญาตรีเพื่อนชมุชน
  2)หากปีถัดไปนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(CumulativeGPA)ถึง2.50จะกลับมาได้รับทุนอีกครั้ง
  3) ตลอดหลักสูตรการศึกษา นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ต่ากว่า 2.50 ได้ 1 คร้ัง มิฉะน้ันถือว่าสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน
  4)ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่แต่ละคณะกำหนด หากนักเรียนทุนใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตรปกตินักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของปีที่เกินมาด้วยตนเองเว้น แต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันควรอื่นใดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชมุชนตาม ความเหมาะสม
  5)ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความประพฤติดีเคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยรวมถึงไม่ กระทำผิดกฎหมาย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะ/มหาวิทยาลัย
  6)ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
  7)ในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่องหากมีกรณีใดท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้ทุนการศึกษา

 1. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงิน จำนวนเท่ากับที่ได้รับไป คืนให้แก่ผู้ให้ทุนเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันควรอื่นใดทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม
 2. “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” เป็นโครงการที่ไม่มีข้อบังคับในการกลับมาทำงานใช้ทุน อย่างไรก็ตามสมาคมเพื่อนชุมชนหวังเป็นอย่างย่ิงว่านักเรียนทุนจะนำความรู้ความสามารถกลับมาเป็นบุคลากรที่ท้องถิ่นของตนต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร (ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนก่อนยื่นสมัคร) 

 1. แบบฟอรม์ใบสมัคร(ตามแบบฟอรม์ของสมาคมเพื่อนชมุชน)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
 3. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคแรก) จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1 ชุด หรือ หลักฐานอื่นๆ ท่ีแสดงผลการสอบเข้าได้
 7. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน1ชุด
 8. หนังสือรับรองของอาจารย์หัวหน้าระดับชั้นม.6จำนวน1ชุด
 9. หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียนจำนวน1ชุด
 10. เรียงความหัวข้อ “..จิตอาสาฯ ในทัศนคติของข้าพเจ้า..”
 11. รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย
 12. แผนท่ีบ้านของผู้สมัคร

………………………………………………………

วิธีการสมัคร

ผู้ขอรับทุน สามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานท่ี สมาคมเพื่อนชุมชน ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ มาที่

สมาคมเพื่อนชุมชน

เลขที่ 20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 พร้อมเขียน กำกับ “สมัครขอทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจาปี 2563”

……………………………………………………..

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมเพื่อนชุมชน (ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจาปี 2563)
20/9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ 096-6509245 หรือ 038-685-666 โทรสาร 038-693-200

DOWNLOAD ใบสมัคร
DOWNLOAD หลักเกณฑ์