เมืองสีเขียว หรือ Green City
สร้างได้ด้วยมือเรา!

เมืองสีเขียว หรือ Green City
สร้างได้ด้วยมือเรา!! เมืองสีเขียวที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในทิศทางการพัฒนาเมือง เบื้องต้นทราบแล้วว่าเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว สู่การใช้งานที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ส่วนวิธีการทำให้เป็นเมืองสีเขียวนั้น ได้แก่


1) การเพิ่มสวนหรือพื้นที่สีเขียวในเมือง เพื่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น ต่อคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ การลดและระบายความร้อน และยังเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้งานเพื่อนันทนาการและช่วยให้ภูมิทัศน์เมืองมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วย
2) การให้ความสำคัญกับการใช้แหล่งพลังงานสะอาด พลังงานที่ได้จากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมและแสงแดด ซึ่งพลังงานเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และเป็นพลังงานที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอด แต่อาจจะต้องอาศัยการวางแผนการจัดการเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่อการใช้งาน
3) อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสามารถควบคุมให้ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆให้น้อยที่สุด การใช้พลังงานหรือน้ำในอาคาร ควรสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่และสิ้นเปลืองการใช้งานน้อยที่สุด การเกิดขยะหรือสิ่งเหลือใช้จากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในทุกขั้นตอน จะต้องมีน้อยที่สุด และสามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์
4) ระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาด ลดการสร้างมลภาวะในพื้นที่ มีระบบโครงข่ายการสัญจรที่เชื่อมต่อครอบคลุมกัน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ได้เกือบทั้งหมดของพื้นที่ และควรเน้นการเดินทางด้วยระบบการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเดินเท้าและเส้นทางจักรยาน
5) ควบคุมพื้นที่เมืองให้มีความหนาแน่นในการอยู่อาศัยให้เหมาะสม จะช่วยควบคุมการขยายตัวอย่างไร้ทิศทางไปในแนวราบของเมืองได้เป็นอย่างดี ทำให้เมืองมีการใช้พื้นที่ทางธรรมชาติทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ดั้งเดิมตามธรรมชาติอย่างจำกัด จึงไม่ส่งผลกระทบหรือทำให้เกิดการรบกวนพื้นที่เหล่านี้เกินความจำเป็น
ทั้งหมดนี้คือวิธีการของการทำให้เป็นเมืองสีเขียว ซึ่งช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหามลภาวะทั้งทางอากาศ ทางน้ำ ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น มีการใช้พลังงานที่สะอาด คือทิศทางการพัฒนาเมืองที่สำคัญ

ที่มา Smart-Cities Clean Energy Project