เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(Eco Industrial Town) ตอนที่ 1

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
หมายถึง เมืองที่มีการเจริญเติบโตโดยมีอุตสาหกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก
และมีความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคม
และความเป็นอยู่ของประชาชน และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ และการร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่ โดยสามารถดำเนินการได้ทุกระดับตั้งแต่
(1) ระดับปัจเจกชน เช่น ครอบครัวและโรงงาน (Eco Family / Eco Factory)
(2) ระดับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือชุมชน เช่นนิคมอุตสาหกรรมหรือหมู่บ้านหรือตำบล (Eco Industrial Zone / Estate)และ
(3) ระดับเมือง (Eco Town / Eco City) หรือเครือข่ายของเมืองหรือจังหวัด ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันอีกว่าทำอย่างไรเมืองของเราจึงจะเกิดความยั่งยืน

จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำโครงการ ECO TOWN เพื่อสร้างเมืองสะอาด วันนี้โครงการ ECO TOWN จังหวัดระยองได้ผ่านเกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 (Symbiosis) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และเป็นเมืองต้นแบบระดับประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวระยองทุกคน