Mega Trends ใครว่าไกลตัว !!

 Mega Trends ใครว่าไกลตัว !! จับตาแนวโน้มเทรนด์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด  “...การเติบโตของนวัตกรรมสร้างความคาดหวังและการเปลี่ยนแปลงในสังคม  การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงจะสร้างอนาคตใหม่  ที่เราเรียกกันว่า “Megatrends”...”   ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ร่วมมือกับศูนย์วิจัย Arup Foresight and Innovation ประเทศออสเตรเลีย ทำการศึกษาแนวโน้ม Mega Trends ในอีก 30 ปีข้างหน้า หรือ ปี 2050 ที่เป็นตัวกำหนด หรือเป็นการวิเคราะห์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยวิเคราะห์จากสภาพสังคมโลก และพฤติกรรมมนุษย์ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น วิถีชีวิตคนในสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทุกด้านต่อโลก ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีหรือตรงกันข้ามก็ตาม แต่..การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนเพื่อนที่จะมาช่วยวิเคราะห์ คาดการณ์อนาคต แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน รวมถึงอาชีพ และแนวทางการทำงานในอนาคตด้วย การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้ แม้จะดูเหมือนเป็นสิ่งจะเกิดในอีกหลายปีข้างหน้า แต่มีหลายประเด็นที่ได้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง และเห็นผลกระทบกันบ้างแล้วในปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นวันนี้จะขอนำสิ่งจะเกิดการพัฒนาไปสู่