สมาคมเพื่อนชุนชน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับ อสม. ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ จ.ระยอง


สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่มดาวประเทศไทย และ จีพีเอสซี และบริษัทสมาชิกสมทบกว่า 12 บริษัท โดยมีเจตนารมณ์ที่จะดูแลเอาใจใส่สุขภาพของคนในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 12 ปี สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดให้มีโครงการด้านสุขภาพอย่างหลากหลาย อาทิเช่น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสนับสนุนทุนพยาบาลและสนับสนุนทุนบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้กับลูกหลานชาวระยองจำนวนร่วม 500 ทุน โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ โรงยาบาลในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อสามารถให้บริการดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ตลอดจน
สมาคมเพื่อนชุมชนยังมีแนวคิดที่จะดูแลสุขภาพชุมชน โดยเน้นเชิงป้องกันและส่งเสริม เพื่อที่จะให้พี่ป้าน้าอาและคนในชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยได้เล็งเห็นถึงบทบาท หน้าที่ และศักยภาพของ อสม. ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข อีกทั้งช่วยดูแลสุขภาพของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลตำบลทับมา รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และแกนนำชุมชน ในการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนำชุมชน ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ ประจำปี 2565 ขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อให้ อสม. และแกนนำชุมชน ได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรม อสม. และแกนนำชุมชน ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสดโคโรนา 2019 โรคไข้หวัดใหญ่ โรค RSV โรคมือเท้าปาก โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ โรคติดต่อนำโดยยุงลาย รวมถึง การตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ อีกทั้งการวางแผนและเตรียมรับมือเมื่อเกิดโรคระบาดในชุมชน ระดมสมองและร่วมกันสร้างโมเดลที่เกี่ยวข้องการทำงานควบคุมโรคในชุมชน เพื่อนำกลับมาพัฒนาในชุมชนต่อไป…กล่าวโดย นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน โดยได้รับเกียรติ นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวํดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมตรีตำบลทับมา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 150 คน… เมื่อวันที่ 7 พย. 65 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง