โครงการ “รณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน”

เมื่อวันอังคารที่ 13 กย. 65 สมาคมเพื่อนชุนชน (นายมนชัย รักสุจริต ผจก.สมาคมเพื่อนชุมชน) ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด งานสุขาภิบาล ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมาตาพุด) และองค์การจัดการน้ำเสีย (นายนพอนันต์ ทิพย์วรสิริ ผอ.องค์การจัดการน้ำเสีย สาขาบ้านเพ) ร่วมจัดอบรมโครงการ “รณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน” ในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนโดยใช้ถังดักไขมันและการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ของชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำคลองน้ำหู อาทิ ชุมชนหนองบัวแดง ชุมชนเกาะกก ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนหนองแตงเม กว่า 50 คน ซึ่งเป็นหนี่งในแผนการบูรณาการคลองน้ำหู ของสมาคมเพื่อนชุมชน เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการติดตั้งถังดักไขมัน สามารถลดปัญหามลพิษทางน้ำ และส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ(คลองน้ำหู) ซึ่งมีพื้นที่คองไหลผ่าน 3 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลเนินพระและเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไหลรวมกันกับคลองห้วยใหญ่ก่อนลงสู่ทะเล บริเวณปากคลองตากวน อีกสมาคมเพื่อนชุมชนยังมีการติดตั้งชุดโมเดลเครื่องเติมอากาศแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างยั่งยืนต่อไปโดยได้รับเกียรติ วิทยากรจากชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จัดอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ที่ผ่านมา