ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

ระดับปริญญาตรี
จากสมาคมเพื่อนชุมชน

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพื่อนชุมชน ประจำปี 2565 (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 45 ทุน

สามารถติดต่อเพิ่มเติ่มได้ที่ พี่น้อง เบอร์โทร. 062-6851138