ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)  และเข้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด

ลักษณะของทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)   โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้

       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

   1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

   2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

   3. สาขาวิชาการบัญชี

4.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  

5.  สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

6.  สาขาวิชาช่างยนต์

   1. สาขาวิชาการโรงแรม

7.  สาขาระบบราง

8.  เมคคาทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุน

 1. ผู้ขอรับทุนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับแต่มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (.1-.3 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 2.70

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. พิจารณาจากผลการเรียน 5 เทอม ของ . 1,2 และ . 3 เทอม 1 ไม่ต่ำกว่า 2.70
 2. 2.เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ในสถาบันศึกษาภาครัฐ
 3. 3.ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน จากสถาบันการศึกษา ระดับ ปวช.มาแสดง
 4. 4.นักเรียนทุนฯ จะต้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ที่สมาคมเพื่อนชุมชน จัดขึ้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
 5. 5.สมาคมเพื่อนชุมชน ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ที่ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและประพฤติไม่เหมาะสม
 6. 6.การพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. เอกสารแสดงการเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาที่สมาคมเพื่อนชุมชนกำหนด พร้อมตราประทับจากทางสถาบันจึงถือว่าเอกสารสมบูรณ์
 3. ใบรายงานผลการเรียน 5 เทอม ของ . 1,2 และ . 3 เทอม 1 จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด
 6. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
 7. หนังสือรับรองของผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
 8. รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย
 9. แผนที่บ้านของผู้สมัคร

วิธีการสมัคร

ผู้ขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ ครูแนะแนวของสถาบันอาชีวศึกษาที่เรียนอยู่เท่านั้น