ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชนประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล

ลักษณะของทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียด คณะ/สาขา ที่เปิดได้รับทุนการศึกษา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา
 • สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 อุตสากรรม ดังนี้
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 2. อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 7. อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร
 8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 9. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 10. 10.อุตสาหกรรมดิจิทัล
 11. 11.อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
 12. 12.อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุน

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนในจังหวัดระยองเท่านั้น
 2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
 3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (.4-.6 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. ผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยสังกัดรัฐบาล ในคณะ และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสากรรมเป้าหมายของประเทศ (ตามรายละเอียดข้างต้น)
 2. ผู้ขอรับทุนต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ “..จิตอาสาฯ ในทัศนคติของข้าพเจ้า..” และจะต้องเขียนด้วยลายมือตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับใบสมัคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุข้างต้น จะได้รับการติดต่อกลับจากทางสมาคมเพื่อนชุมชน

3.1 สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ในหัวข้อ

ความสามารถทางวิชาการ

ทัศนคติ / บุคลิกภาพของผู้สมัคร

สถานภาพของครอบครัว

ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.2 คณะกรรมการของสมาคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของผู้ผ่านการสัมภาษณ์โดยการสุ่มตรวจ

4.  ผู้ที่ผ่านการการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโดยการสุ่มตรวจ จะได้รับการ  ติดต่อกลับจากสมาคมเพื่อนชุมชนภายใน 15 วันหลังจากการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

     5.  กรณีที่มีจำนวนผู้ขอรับทุนมากกว่าทุนที่กำหนดไว้ สมาคมเพื่อนชุมชนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุน

         เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นใดมาก่อน

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

 1. ผู้ได้รับทุนในปีแรก พร้อมผู้ปกครองต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อกำหนดต่างๆ จากทางสมาคมฯ
 2. การรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีต่อไป นักศึกษาทุกคนต้องแจ้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีล่าสุด (Cumulative GPA) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นความจริง กลับมาที่สมาคมเพื่อนชุมชน (ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 เดือนหลังจากมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบ หากพ้น 1 เดือนไปแล้วนักศึกษายังไม่ส่งผลกลับมา โดยไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็น ถือว่าสละสิทธิ์รับทุนในปีนั้นๆ)
 3. หากปีการศึกษาใด
 1. 1)นักศึกษาทุนที่มีสิทธิจะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
 2. 2)หากนักศึกษาทุน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.5 ในปีการศึกษาใด จะไม่มีสิทธิได้รับทุนในปีการศึกษาถัดไป แต่ยังคงรักษาสถานะการเป็นนักศึกษาทุนไว้
 3. 3)ปีถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ถึง 2.50 จะกลับมาได้รับทุนอีกครั้ง
 1. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่แต่ละคณะกำหนด หากนักเรียนทุนใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตรปกติ นักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของปีที่เกินมาด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึง ไม่กระทำผิดกฎหมาย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะ/มหาวิทยาลัย
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
 4. ในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หากมีกรณีใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้ทุนการศึกษา

 1. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินจำนวนเท่ากับที่ได้รับไป คืนให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม
 2. ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชนเป็นโครงการที่ไม่มีข้อบังคับในการกลับมาทำงานใช้ทุน อย่างไรก็ตาม สมาคมเพื่อนชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุนจะนำความรู้ความสามารถ กลับมาเป็นบุคลากรที่ท้องถิ่นของตนต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร (ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนก่อนยื่นสมัคร)

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของ สมาคมเพื่อนชุมชน)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (.4 – .6 ภาคแรก) จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1 ชุด หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงผลการสอบเข้าได้
 7. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
 8. หนังสือรับรองของอาจารย์หัวหน้าระดับชั้น .6 จำนวน 1 ชุด
 9. หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 ชุด
 10. 10.เรียงความหัวข้อ “..จิตอาสาฯ ในทัศนคติของข้าพเจ้า..”
 11. 11.รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย
 12. 12.แผนที่บ้านของผู้สมัคร

ผู้ขอรับทุน สามารถกรอกรายละเอียดขอสมัครทุน พร้อมแนบหลักฐาน การสมัครขอรับทุนโดยกดลิ้งค์ www.community.or.th หรือ Facebook เพื่อนชุมชน หรือ Scan QR Code