สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ อบจ.ระยอง และ ม.บูรพา มูลนิธิตากสินระยอง สนับสนุนเด็กระยองศึกษาต่อทางด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65 สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายสรไนย เลิศอักษร ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน และ คณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน  ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2565 ร่วมกับ อบจ.ระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิตากสินระยอง 

นายสรไนย เลิศอักษร ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนมีแนวคิดที่จะดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง โดยเน้นเชิงรุกมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยแนวคิดดังกล่าว สมาคมเพื่อนชุมชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อันสูงสุดของคนในจังหวัดระยองและเป็นส่วนสําคัญที่จะผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของคนในจังหวัดระยอง โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทางด้านสาธารณสุขให้แก่เยาวชนในจังหวัดระยอง ในความร่วมมือกับ อบจ.ระยอง และ .บูรพา ในการมอบทุนตลอดหลักสูตร (ตั้งแต่ปี 2564-2566) รวมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 18 ทุน รุ่นที่ 2 จำนวน 20 ทุน รุ่นที่ 3 จำนวน 13 ทุน ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 30 ทุน, หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 4 ทุน, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 4 ทุน, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร จำนวน 4  ทุนและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 51 ทุน รวมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดปี  13,480,00 บาท 

โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ และนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลสูงอายุจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการก่อสร้าง บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 168 ไร่ ที่ตำบลแกลง จังหวัดระยอง คาดแล้วเสร็จปี 2566 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 มี 3 ส่วน  ส่วนที่ 1 เป็นสถานบริการที่มีแพทย์ทั่วไป ส่วนที่ 2 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง ส่วนที่ 3 ให้บริการดูระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด เช่น สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง เป็นต้น เพื่อให้รูปแบบการบริการมีการเชื่อมระบบแบบไร้รอยต่อ ส่วนในระยะที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และระยะที่ 3 ก่อสร้างเป็นบ้านพักผู้สูงอายุครอบวรจร ให้ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 55 ปี เพื่อให้การเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดระยอง จึงเกิดความร่วมมือกับ อบจ.ระยอง สมาคมเพื่อนชุมชน .บูรพา และมูลนิธิตากสิน นายแพทย์ชัยวัฒน์ จตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กล่าวรายงาน หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง