มารู้จัก #เพื่อนชุมชน กันเถอะ
สมาคมเพื่อนชุมชน คือ สมาคมอะไร? เกิดขึ้นเพื่ออะไร?
วันนี้แอดจะพาไปรู้จัก #เพื่อนชุมชน ให้มากขึ้น


.
#สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
ร่วมมือกันก่อตั้ง และจดทะเบียนเป็น สมาคมเพื่อนชุมชน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เกิดจากการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ มาบตาพุด ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมด้าน..
1. สุขภาพ
2. การศึกษา
3. สังคม
มุ่งเน้นการประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ จากภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นแบบอย่างทีดีให้กับชุมชน พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเชิงนิเวศ โรงเรียนเชิงนิเวศ ศาสนสถานเชิงนิเวศ และเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน (Green City)
.
มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจผ่านทาง เว็บไซต์เพื่อนชุมชน
หรือ www.community.or.th