พลิกมุมมองใหม่ สายอาชีพ

สายการเรียนที่หลายคนมองข้าม  แต่ความต้องการในตลาดแรงงานสูง

“…เมื่อคนส่วนใหญ่ให้ค่าเด็กสายสามัญมากกว่า เด็กสายอาชีพ ?

เชื่อหรือไม่ว่า ?? สายอาชีพมีโอกาสในสายงานมากกว่าสายสามัญ ??…”

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาโลกของเราเจอวิกฤตโควิด – 19 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และธุรกิจเป็นอย่างมาก หลายบริษัทลดจำนวนพนักงาน เลิกจ้าง และปิดตัวลง ทั้งนี้ยังรวมถึงนักศึกษา.ตรีที่จบใหม่หลายแสนคนก็เคว้งคว้าง เพราะหลายธุรกิจเกิดปัญหาโคม่าจึงปิดประตูจ้างงาน

แต่ปัญหาเด็กตกงานส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสาขาเรียนไม่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะภาคอุสาหกรรมที่ยังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งอีกเป็นจำนวนมาก

EEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ร่วมกับและหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้อง สร้างหลักสูตร “Demand Driven” หลักสูตรที่เน้นผลิตคนให้มีคุณภาพ มีทักษะสูง มีความพร้อมในการทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสายวิชาชีพ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฏษฏี และปฏิบัติ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานได้ทันทีที่เรียนจบ

ดังนั้น EEC จึงจัดการการออกแบบหลักสูตรเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมดั้งเดิม ที่มีแนวโน้มปรับตัว และพัฒนาสู่อนาคตได้ คือ

  1. อุตสาหกรรมยานยนต์  สนับสนุนการพัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  3. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงที่มีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและการลงทุนทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
  4. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  การวิจัยและผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนทางเลือก เช่น โปรตีนเกษตร
  5. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดระเบียบและส่งเสริมกิจกรรมหลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สนับสนุนธุรกิจการฟื้นฟูทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ

และอีก 5 อุตสาหกรรมใหม่นี้ เป็นสิ่งที่ภาครัฐคาดหวังให้เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทย คือ

  1. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน  เช่น หุ่นยนต์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การดำน้ำและการแพทย์
  2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์การพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานและฝึกอบรม ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางทางการบินของเอเชีย
  3. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมีโรงพยาบาลที่ทันสมัย การลงทุนในการผลิตยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการรักษาโรคทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต/สมาร์ทโฟน
  4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพตั้งเป้าใช้จุดแข็งด้านการเกษตรใหญ่ที่สุดในอาเซียน พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เช่น ใช้ไบโอพลาสติกในการหีบห่อเพื่อการส่งออก
  5. อุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น E-commerce, Digital Content, Data Center, Cloud Computing

ทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของโครงการ คือการทำให้นักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่ มีงานทำ มีรายได้ดีด้วยความสามารถของตนเอง อัตราการว่างงานในประเทศไทยน้อยลง และยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม

เมื่อ EEC ได้มีโครงการนี้ขึ้นทางสมาคมเพื่อนชุมชน จึงเห็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเทรนด์สายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดระยอง โดยการจัดโครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ CPA V – Camp ปี 3ที่จะพาน้อง ไปเจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์แบบ New Normal ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 . – 16.10 . สามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : www.facebook.com/puenchumchon

และบทความต่อไปเราจะพาทุกท่านเจาะลึกสถาบันการศึกษา และสาขาวิชาสายอาชีพที่เรียนไปแล้ว ได้งานชัวร์ รายได้ดี ห้ามพลาด !

ข้อมูลอ้างอิงจาก

Thestandard.co

www.eeco.or.th