ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)”

ประจำปี 2564

Download ใบสมัคร

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)  และเข้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด

ลักษณะของทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน)   โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้

       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                      

1.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

2.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

3.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

4.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

5.  สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

6.  สาขาวิชาช่างยนต์

7.  สาขาระบบราง

  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สาขาวิชาการบัญชี

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1. สาขาวิชาการโรงแรม

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับแต่มีนาคม 2561 เป็นต้นไป)
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (.1-.3 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 2.70

หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากผลการเรียน 5 เทอม ของ ม. 1,2 และ ม. 3 เทอม 1 ไม่ต่ำกว่า 2.70 เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)
ในสถาบันศึกษาภาครัฐ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมกำหนด โดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน จากสถาบันการศึกษา
ระดับ ปวช.มาแสดงนักเรียนทุนฯ จะต้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ที่สมาคมเพื่อนชุมชน จัดขึ้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
สมาคมเพื่อนชุมชน ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ที่ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและประพฤติไม่เหมาะสมการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
  • ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  • เอกสารแสดงการเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาที่สมาคมเพื่อนชุมชนกำหนด พร้อมตราประทับจากทางสถาบันจึงถือว่าเอกสารสมบูรณ์
  • ใบรายงานผลการเรียน 5 เทอม ของ ม. 1,2 และ ม. 3 เทอม 1 จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด 
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด
  • หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
  • หนังสือรับรองของผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย
  • แผนที่บ้านของผู้สมัคร 

วิธีการสมัคร

 ผู้ขอรับทุน สามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ ครูแนะแนวของสถาบันอาชีวศึกษาที่เรียนอยู่เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ครูแนะแนวของสถานศึกษาอาชีวะศึกษาที่กำหนด หรือ สมาคมเพื่อนชุมชน (ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.) ประจำปี 2564)  โทรศัพท์  062 6851138 

Download หลักเกณฑ์