เนื่องจากโลกของเราในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ โดยแต่ละด้านเกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น วันนี้เรามาดูกันเรื่อง… #ความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า พื้นที่สีเขียวมีคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้

#ด้านสิ่งแวดล้อม

**เป็นที่อยู่อาศัยของ นก ปลา แมลง และสัตว์อื่นๆ และเป็นช่องทาง หรือ ทางสีเขียวเชื่อมโยงแหล่งที่อยู่อาศัยเข้าด้วยกัน

**ช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ช่วยดูดซับน้ำฝนไหลบ่า จึงช่วยปรับปรุงระบบการระบายน้ำได้ดี
ต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับมลภาวะอากาศ

**พืชพรรณในพื้นที่สีเขียวช่วยลดอุณหภูมิของเมือง ที่เกิดจาก Urban Heat Island Effect โดยการให้ร่มเงาพื้นผิวที่ดูดซับความร้อน ในสภาพแวดล้อมเมืองโดยตรง และ โดยทางอ้อมโดยการทำความเย็นจากกระบวนการ ระเหยคายน้ำ (Evapotranspiration –ET)

**มีการศึกษาพบว่าต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับผนังอาคารสามารถ ช่วยลดอุณหภูมิผนังได้ถึง 17 องศาเซลเซียส มีผลให้สามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ถึง 50%
พื้นที่สีเขียวสามารถลดเสียงรบกวนลงได้ โดยอาศัยพุ่มใบที่หนาทึบของไม้ยืนต้นและ ไม้พุ่มช่วยดูดซับเสียง

**นอกจากนั้น พื้นที่สีเขียวและพืชพรรณ ยังเป็นดัชนีชี้วัดระดับสุขภาพของระบบนิเวศอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา ของชุมชนอย่างสำคัญ

#ด้านสังคม

**เป็นแหล่งนันทนาการของชุมชน เป็นที่เล่น ที่ชุมนุม ที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย และใจของคนในชุมชนทุกเพศ วัย

**ช่วยเพิ่มคุณค่าทางสังคมของชุมชน

**พื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งเชื่อมโยงผู้คนให้ได้สัมผัสกับ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

#ด้านเศรษฐกิจ

**โดยตรง จากการสร้างงาน เนื่องจากพื้นที่สีเขียว ที่มีคุณภาพต้องการการจัดการที่ดี มีการดูแลรักษาย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการอัตรากำลังและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

**โดยอ้อม เป็นที่น่าสังเกตว่า พื้นที่ข้างเคียงกับพื้นที่สีเขียวมักจะมีราคาที่ดินสูง อีกทั้งพื้นที่สีเขียวมักจะมีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถทำเงินรายได้ให้แก่ชุมชน

พื้นที่สีเขียวยิ่งมาก ยิ่งเกิดประโยชน์มากเช่นกัน สีเขียวๆ มองไปทางไหนก็ดูสดชื่นนะครับ…

ขอขอบคุณข้อมูล : greencity.mju.ac.th
#เพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน