ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจาปี 2564
ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่11

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวดัระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมาก ขึ้น โดยการสนับสนนุ ส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลาเนาในจังหวดั ระยองและจบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง(เรียนดีแต่ยากจน)เพื่อศกึษาต่อในระดับปริญญาตรีใน มหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐบาล

ลักษณะของทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวม จำนวนทุนทั้งสิ้น 40 ทุนต่อปี (ทุนละ 70,000 บาท) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียดคณะ/สาขาที่เปิดได้รับทุนการศึกษา

– คณะวศิวกรรมศาสตร์ทุกสาขา -คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาสิ่งแวดล้อมสาขาเคมีอุตสาหกรรมสาขาวัสดุศาสตร์และสาขาอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 • –  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • –  คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา
 • –  สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศดังนี้

  1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
  6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  7. อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร
  8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  9.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  10.อุตสาหกรรมดิจิทัล
  11.อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
  12.อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุน

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนในจังหวัดระยองเท่านั้น

2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร 3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1.ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัยสังกดัรัฐบาล ในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสากรรมเป้าหมายของประเทศ(ตามรายละเอียดข้างต้น)

2.ผู้ขอรับทุนต้องเขียนเรียงความในหัวข้อ“..จิตอาสาฯในทัศนคติของข้าพเจ้า..” และจะต้องเขียนด้วย ลายมือตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อประกอบการ พิจารณาร่วมกับใบสมัครซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด

3. ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุข้างต้น จะได้รับการติดต่อกลับจากทางสมาคมเพื่อนชุมชน
3.1 สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ในหัวข้อ

– ความสามารถทางวิชาการ
– ทัศนคติ / บุคลิกภาพของผู้สมัคร – สถานภาพของครอบครัว
– ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.2คณะกรรมการของสมาคมฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของผู้ผ่านการสัมภาษณ์โดยการสุ่มตรวจ
4. ผู้ที่ผ่านการการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโดยการสู่ตรวจ จะได้รับการ ติดต่อกลับจากสมาคมเพื่อนชุมชนภายใน 15 วันหลังจากการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น โดยผลการตัดสิน

ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. กรณีที่มีจานวนผู้ขอรับทุนมากกว่าทุนที่กาหนดไว้ สมาคมเพื่อนชุมชนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุน

เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นใดมาก่อน

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

 1. ผู้ได้รับทุนในปีแรก พร้อมผู้ปกครองต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อกำหนดต่างๆ จากทาง สมาคมฯ
 2. การรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีต่อไป นักเรียนทุนทุกคนต้องแจ้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีล่าสุด (Cumulative GPA) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นความจริง กลับมาที่ สมาคมเพื่อนชุมชน (ระยะเวลาในการดาเนนิ การ 1 เดือนหลังจากมหาวทิ ยาลัยประกาศผลสอบ หาก พ้น 1 เดือนไปแลว้ นักศึกษายังไม่ส่งผลกลับมา โดยไม่แจ้งเหตุผลความจาเป็น ถือว่าสละสิทธิ์รับทุนใน ปีนั้นๆ)
 3. หากปีการศึกษาใด
  1) นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม (Cumulative GPA) ต่ากว่า 2.50 จะหมดสิทธิ์ในการ

  ขอรับทุน และสิ้นสดุ การเป็น นศ.ทุนปริญญาตรีเพอื่ นชุมชน

  2)หากปีถัดไปนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(CumulativeGPA) ถึง 2.50จะกลับมา

  ได้รับทุนอีกครั้ง

  3)ตลอดหลักสูตรการศึกษานักศึกษามีผลการเรียนเฉลยี่สะสม(CumulativeGPA)ต่ำกว่า

  2.50 ได้ 1 ครั้ง มิฉะนั้นถือว่าสิ้นสดุ การเป็น นักศึกษาทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน

 4. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่แต่ละคณะกำหนด หากนักเรียนทุนใช้ เวลาเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตรปกติ นักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของปีที่เกินมาด้วย ตนเองเว้นแต่มีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุอันควรอื่นใดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของคณะกรรมการสมาคม

  เพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม

  5.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีความประพฤติดีเคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยรวมถึง

ไม่กระทำผิดกฎหมาย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะ/มหาวิทยาลัย

 1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเพื่อนชุมชนอย่างน้อย1ครั้งต่อปี
 2. ในการรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หากมีกรณีใดที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ

  รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ตามความ เหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้ทุนการศึกษา

1. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินจานวนเท่ากับที่ได้รับไป คืน ให้แก่ผู้ให้ทุนเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันควรอื่นใดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของคณะกรรมการ สมาคมเพื่อนชุมชน ตามความเหมาะสม

2. “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” เป็นโครงการที่ไม่มีข้อบังคับในการกลับมาทางานใช้ทุน อย่างไรก็ตาม สมาคมเพื่อนชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุนจะนาความรู้ความสามารถ กลับมาเป็น บุคลากรที่ท้องถิ่นของตนต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร(ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนก่อนยื่นสมัคร)

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของ สมาคมเพื่อนชุมชน)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
 3. สาเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. สาเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.6 ภาคแรก) จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 1 ชุด หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงผลการสอบเข้าได้
 7. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด
 8. หนังสือรับรองของอาจารย์หัวหน้าระดับชั้น ม.6 จำนวน 1 ชุด
 9. หนังสือรับรองของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 ชุด

10.เรียงความหัวข้อ “..จิตอาสาฯในทัศนคติของข้าพเจ้า..”

11.รูปถ่ายภาพที่อยอู่าศัย

12.แผนที่บ้านของผู้สมัคร