การสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมเพื่อนชุมชและผู้ประกอบนิคมอุตสากรรมมาบตาพุด พัฒนาวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ในการสัมมนา พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน มีองค์ความรู้ในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจของตนก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ณ ที่ทำการชุมชนเนินพยอม