20 ธันวาคมนี้มาเลือกตั้ง อบจ. เเละ ส.อบจ. กัน!

20 ธันวาคม 2563
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. เเละ ส.อบจ. กันเถอะ
– นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( นายก อบจ. )
– สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ส.อบจ. )

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย แบ่งเป็นสองรูปแบบ คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คืออะไร?
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศไทยมีจังหวัดละหนึ่งแห่ง

เเล้วทำไมเราต้องเลือกตั้ง อบจ.?
– เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการที่
รัฐกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการปกครอง ภายใต้กฎหมายนั่นเอง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
– มีสัญชาติไทย เเต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาเเล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
– มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาเเล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

เมื่อตรวจสอบสิทธิตามหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่
ก็สามารถไปเลือกตั้งได้ วันที่ 20 ธันวาคม 2563
เวลา 8.00-17.00 น.

ขอบคุณที่มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง