สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2563

DOWNLOAD ใบสมัคร
DOWNLOAD หลักเกณฑ์

ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจาปี 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) และเข้าศึกษาอยู่ในระดับ อาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

ลักษณะของทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการศึกษา โดยให้ทุนต่อเนื่องต้ังแต่ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.1-3) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000บาทต่อปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้โดย มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียด ประเภท/สาขา ที่ได้เปิดรับทุนการศึกษา มีดังนี้

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  1.
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  2.
  สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
  3.
  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  4.
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  5.
  สาขางานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
  6. สาขาวิชาช่างยนต์
  7.
  สาขาระบบราง
  8.
  เมคคาทรอนิกส์
 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  1.
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3.
  สาขาวิชาการบัญชี
 3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  1. สาขาวิชาการโรงแรม

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุน

 1. ผู้ขอรับทุนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับแต่มีนาคม 2560 เป็น
  ต้นไป)
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (.1-.3 ภาคแรก) ไม่ต่ากว่า 2.70

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 1. พิจารณาจากผลการเรียน 5 เทอม ของ ม. 1,2 และ ม. 3 เทอม 1 ไม่ต่ากว่า 2.70
 2. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ในสถาบันศึกษาภาครัฐ ใน
  พื้นที่จังหวัดระยองหรือสถาบันตามเงื่อนไขที่สมาคมฯกำหนดโดยมีเอกสารรับรองการเป็นนักเรยีน
  จากสถาบันการศึกษาระดับ ปวช.มาแสดง
 3. นักเรียนทุนฯ จะต้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ที่สมาคมเพื่อนชุมชน จัดขึ้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
 4. สมาคมเพื่อนชุมชน ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ที่ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและ
  ประพฤติไม่เหมาะสม
 5. การพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. เอกสารแสดงการเป็นนักเรียนในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาที่สมาคมเพื่อนชมุชนกำหนดพร้อมตราประทับจากทางสถาบันจึงถือว่าเอกสารสมบูรณ์
 3. ใบรายงานผลการเรียน 5 เทอม ของ ม. 1,2 และ ม. 3 เทอม 1 จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 5. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 6. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาจานวน1ชุด
 7. หนังสือรับรองของผู้บริหารวิทยาลัยจานวน1ชุด
 8. รูปถ่ายภาพที่อยู่อาศัย
 9. แผนที่บ้านของผู้สมัคร

วิธีการสมัคร
ผู้ขอรับทุน สามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ สมาคมเพื่อนชุมชน ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์มาที่
สมาคมเพื่อนชุมชน เลขที่ 20/9 .ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 พร้อมเขียนกำกับสมัครขอทุนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.ประจาปี 2563”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมเพื่อนชุมชน (ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.) ประจำปี 2563) 20/9 .ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ 096-6509245 หรือ 038-685-666 โทรสาร 038-693-200

DOWNLOAD ใบสมัคร
DOWNLOAD หลักเกณฑ์