Eco Industry

ตอนที่ 4

ครั้งที่แล้วเราได้ทราบข้อกำหนดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแล้ว วันนี้เรามีแนวความคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาออกแบบ ระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) หมายถึง เมืองหรือพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยเหนี่ยวนำให้ “เศรษฐกิจชุมชนเติบโต” ไปด้วยกันภายใต้ “สิ่งแวดล้อมที่ดี” และมีความร่วมมือ ขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่ เป้าหมายของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสร้างความสมดุลทางด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

ครั้งต่อไปเราจะพาไปดูแนวทางการพัฒนาทางสังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ ซึ่งได้จำแนกตามพื้นที่ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ