สมาคมเพื่อนชุมชน ส่งมอบอุปกรณ์ใช้สำหรับปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

วันที่ 23 เม.ย. ณ ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง

นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี นายยุทธนา เจริญวงศ์ นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล นายธีรศักดิ์ สุทธิเวชกุล กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชนและผู้แทน มอบอุปกรณ์ใช้สำหรับปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับสำนักงานเทศบาล 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเนินพระ เทศบาลทับมา เทศบาลบ้านฉาง เทศบาลมาบข่าพัฒนา โรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ ตำบลทับมา ตำบลบ้านพยูน ตำบลบ้านกระเฉท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 980,000 บาท อาทิเช่น หน้ากากผ้าให้กับชุมชน หน้ากากอนามัย (Surgical mask) ชุดป้องกัน PPE เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด รองเท้าบูธกันสารเคมีถุงคลุมเท้าพลาสติก เป็นต้น รับมอบโดย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายเริงชัย สุขสิลา สาธารณสุขอำเภอ นายแพทย์วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง นายสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะส่งต่อให้กับหน่วยงานในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป