“อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ผู้ประกอบการทำแล้ว…ได้อะไรบ้าง?

1.การใช้วัตถุดิบทรัพยากรสนับสนุนและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดต้นทุนในการผลิตและบริการ ทั้งยังลดข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรอีกด้วย
2.ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ สิ่งแวดล้อมจากการผลิตสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.เกิดวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ทำให้คนในชุมชนโดยรอบสถานประกอบการอุตสาหกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม พนักงานมีความปลอดภัย และมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี
6.ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้
อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

7.ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน
และคนในชุมชนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการดำรงชีวิต รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8.สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
9.ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานและคนในชุมชน
จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการดำรงชีวิต รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น