โรงเรียนเชิงนิเวศ (โรงเรียนวัดกรอกยายชา)

#ข่าวสาร_สมาคมเพื่อนชุมชน

1 โรงเรียนที่ทางสมาคมเพ่ื่อนชุมชน ร่วมกันขับเคลือน โดยทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียนวัดกรอกยายชา จนเป็นโรงเรียนเชิงนิเวศ เพื่อที่จะพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ใช้ชีิวิตอย่าง “พอเพียง” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน วันนี้สมาคมเพื่อนชุมชนได้สัมภาษณ์ ครูที่ดูแล มาเล่ากระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น จนได้ เป็นโรงเรียนเชิงนิเวศ ให้ฟังกันครับ………