ธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

ธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562 จำนวน 8 กลุ่มวิสาหกิจ ได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมเพื่อนชุมชน กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้ได้นำบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับและผู้ให้ มาได้ชมกัน…..