ผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 27 พค. 65  สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมฯและผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายเจน นำชัยศิริ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน นายธวัชชัย ศรีทอง พร้อมด้วยคณะฯ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก EEC  โดยการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ CSR ของสมาคมเพื่อนชุมชน ในการพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเกาะกก ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มฟื้นฟูไร่นาสวนผสมเนินพระแปรรูป 2000 และเยี่ยมชมโมเดลการบำบัดน้ำคลองสาธารณะบริเวณคลองน้ำหู ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ ชุมชนเกาะกก .เนินพระ ในการนี้ นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ, นายสุเมธ คณฑา รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ให้การต้อนรับพบปะ เข้าร่วมหารือ และรับฟังข้อมูลในพื้นที่จังหวัดระยองสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมารวบรวมปัญหา/ข้อร้องเรียน และนำเสนอไปยังคณะกรรมาธิการต่าง ของวุฒิสภาเพื่อพิจารณาศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

…………………………………………………………………

#สมาคมเพื่อนชุมชน#บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน