สมาคมเพื่อนชุมชน

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน

ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

 

สมาคมเพื่อนชุมชน นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี โดย คุณลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกว่า 15 ท่าน เข้าฟังบรรยากาศความเป็นมาของ สมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมกันนี้ได้ศึกษาดูงานชุมชนเกาะกกชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก และเยี่ยมชม โครงการบูรณาการจัการคุณถาพแหล่งนำสาธารณะ(คลองน้ำหู) ตลอดเส้นทางได้ ชมสวนมะมวงบนทรายกรอกยายชา, ป่าชุมชน (บ้านศาลเจ้า) ป่า 1,000 ล้านใจกลางเมืองระยอง ต.เนินพระ, ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนเทศบาลตำบลเนินพระ “ป่าในเมือง ป่าชายเลน 100 ปี อัญมณี ตำบลเนินพระ พร้อมกันนี้ นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ ให้การต้อนรับคณะและบรรยายถึง เทศบาลตำบลเนินพระ เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิแวศ ในอัตลักษณ์ สวนป่านาเล ด้วยแนวทางพัฒนา 4-ร โมเดล ราษฎร์ รัฐ โรงเรียน/วัด/มหาวิทยาลัย โรงงาน และได้นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนได้ออกมาจำหน่ายให้กับคณะที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 65