สมาคมเพื่อนชุมชนจัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์
สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ส่งเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ทั้งพื้นที่ 5 นิคมอุตสาหกรรม และ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางบริหารจัดการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเชิงป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ โดยจัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมฯ ในหัวข้อ ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red Tide) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมูลเหตุและปัจจัยของการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี โดย ดร. วิชญา กันบัว รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชน และผู้แทนสถานศึกษากว่า 90 คน ผ่านระบบออนไลน์……..